Microbiologie en microbiomen

2019-2020

Doel vak

Het introduceren en verdiepen van biologische concepten die nodig zijn
om micro-organismen en hun interne en externe interacties te kunnen gaan
begrijpen als de kleinste en eenvoudigste eenheid van autonoom leven.
Het introduceren en verdiepen van experimentele technieken waarmee
microben en hun interacties bestudeerd kunnen worden.

Leerdoelen:
- De structuur-functie relaties, de regulatie van celdeling en
populatiegroei, de evolutie en soorten-diversiteit, het metabolisme, de
metabole diversiteit en industriële toepassingen, de rol in de
element-cycli, en de symbioses van micro-organismen met elkaar, planten,
dieren en de mens (microbiomen) in algemeen-microbiologische termen
kunnen herinneren, begrijpen en toepassen.
- Zelfstandig experimentele, microbiologische basistechnieken kunnen
uitvoeren en die technieken op een kritische manier kunnen beschouwen.
- Een adequate/ basale / inzichtelijke weergave kunnen geven van het
practicum in een labjournaal.

Inhoud vak

In dit vak worden diverse microbiologische processen behandeld. Aan de
orde komen o.a. de fysiologie van diverse micro-organismen, microbiële
leefgemeenschappen en mens-microbe interacties. Er zijn in totaal twee
schriftelijke deeltentamens (I en II). Tevens wordt de microbiologische
theorie met experimenten geïllustreerd d.m.v. een practicum.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (24 uur)
Verplicht nat practicum (40 uur)
Zelfstudie van studieboek (104 uur)

Toetsvorm

Er worden twee schriftelijke deeltentamens (deel I en II) afgenomen over
de collegestof, welk ieder 50% meetelt voor het eindcijfer. Er is
volledige (éénmalige) compensatie tussen de twee schriftelijke
deeltentamens. De herkansing zal gaan over de gehele leerstof van de
deeltentamens I en II.
Tevens dient een voldoende te worden behaald voor de schrijfopdracht
(labjournaal) over het practicum. Herkansing van de praktische opdracht
alleen in volgend academisch jaar.

Literatuur

1. Brock, Biology of Microorganisms; Madigan, Martinko, Bender, Buckley,
Stahl; Fifteenth global edition; Pearson, Prentice-Hall Inc.
2. De practicumhandleiding microbiologie.

Doelgroep

Verplicht voor tweedejaars BSc Biologie-studenten

Overige informatie

Een labjas voor het natte practicum is verplicht.
Een rekenmachine is nodig bij dit practicum.

Toelichting Canvas

U wordt vriendelijk doch dringend verzocht steeds (liefst iedere dag) op
Canvas te kijken en ook uw mail in de Canvas-inbox te lezen. Mocht u
zelf een mail willen versturen dan kan dat naar het volgende
email-adres: e.n.g.houben@vu.nl.

Aanbevolen voorkennis

Cursussen “Genetica & Genomics”, “Bouwstenen van het Leven” en
“Moleculaire Celbiologie”.

Algemene informatie

Vakcode AB_1257
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E.N.G. Houben
Examinator dr. E.N.G. Houben
Docenten prof. dr. ir. R. Kort

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep, Activerende werkvorm, Computerpracticum, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: