Ecosystemen

2019-2020

Doel vak

• Inzicht verwerven in de relaties tussen atmosfeer, lithosfeer en
biosfeer en de onderliggende processen.
• Begrijpen hoe menselijke ingrepen biogeochemische cycli veranderen en
hoe dit weer interacteert met het klimaat.
• Ontwikkelen van voldoende vaardigheden om onderzoeksresultaten te
interpreteren en te evalueren.
• Het kunnen verrichten van veldwerk zowel in een team als individudeel.
• Het adequaat analyseren van de resultaten en het voorbereiden en geven
van een wetenschappelijke presentatie volgens de richtlijnen.

Inhoud vak

De theorie en principes van het klimaatsysteem, water en energiebalans,
de koolstofinput in ecosystemen, koolstofbudgetten van planten en
vegetaties, decompositie en koolstofbudgetten van ecosystemen,
nutriëntengebruik door de plant, nutriëntstromen, effecten van soorten
op ecosystemen, dynamiek van ecosystemen, veranderingen in het
aardsysteem, beheer van ecosystemen.

Onderwijsvorm

• Hoorcolleges over de theorie behandeld in het tekstboek (24
contacturen)
• Veldwerk (1 dag)
• Practica (4 dagen)
• Voorbereiden presentatie (2 dagen).

Toetsvorm

Toetsing bestaat uit: tentamen (70%) en practicum & presentatie (samen
30%). Voor beide onderdelen geldt een minimumcijfer van 5,5.

Vereiste voorkennis

De eerstejaarsvak Ecologie AB_1242

Literatuur

F. Stuart Chapin III, P.A. Matson en P.M Vitousek. 2011. Principles of
Terrestrial Ecosystem Ecology 2nd edition. Springer (gratis beschikbaar
online via UBVU)

Doelgroep

Verplicht voor tweedejaars BSc Biologie.
Studenten die volgen een pre-Master programma voor MSc Ecology

Overige informatie

Colleges in Nederlands en Engels. Tentamens en presentatie kan in een
van beide talen.

Algemene informatie

Vakcode AB_1258
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J.T. Weedon
Examinator dr. J.T. Weedon
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Veldwerk, Computerpracticum, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: