Capita Selecta 2: integratie van kennis

2019-2020

Doel vak

Aan het eind van deze cursus:
- is de student in staat om de vorming van wetenschappelijke claims in
een gemeenschap van wetenschappers te begrijpen.
- is de student in staat om aan te geven hoe in een wetenschappelijke
controverse verschillende criteria een rol kunnen spelen om claims te
rechtvaardigen.
- heeft de student inzicht in ethische vraagstukken in de biologie
- is de student in staat om de kernboodschap van een wetenschappelijk
artikel te identificeren en te presenteren
- is de student in staat om in een wetenschappelijke discussie
conceptuele kwesties te onderscheiden van empirische kwesties
- heeft de student een eerste stap gezet in het ontwikkelen van
debatteervaardigheden

Inhoud vak

Deze cursus bouwt voort op CS1 (Capita Selecta 1: Mijlpalen in de
Bètawetenschappen). In deze cursus raak je verder vertrouwd met het
wetenschappelijke proces, wetenschapsfilosofie en onderzoeksethiek.
Je leert wat wetenschap is door zelf onderdeel te worden van het proces
van kennis samenbrengen. Er is specifieke aandacht voor controverses in
wetenschap; hoe om te gaan met een diversiteit aan (wetenschappelijke)
perspectieven en persoonlijke en professionele belangen?
Tijdens de cursus zijn er interactieve werkgroepen en worden
wetenschappelijke artikelen bestudeerd, alleen en in groepsverband. Je
geeft in ieder geval een individuele mondelinge presentatie. Daarnaast
is er een debat waarbij in kleine groepjes wordt gewerkt. Er wordt
verwacht dat je een kritisch bijdrage levert aan de presentaties van je
medestudenten.

Onderwijsvorm

(Interactieve) werkcolleges, werkgroepen, debat. Aanwezigheid voor alle
onderdelen is verplicht.

Toetsvorm

- Actieve deelname aan werkgroepen en debat
- Presentaties
- Schriftelijk tentamen
De onderdelen tellen elk mee in de verhouding 1:2:3
Voorwaarden voor een voldoende als eindcijfer zijn: minimaal een 5,5
voor elk onderdeel

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van het boek: Wat is wetenschap? Een
filosofische inleiding voor levenswetenschappers en medici, Edwin Koster
(red.). Derde, geheel herziene en uitgebreide druk (2014). Dit boek is
ook gebruikt in de eerstejaarscursus Capita Selecta 1: Mijlpalen in de
Bètawetenschappen.
Naast bovenstaande boek, worden ook delen gebruikt uit de boeken van de
eerstejaars en tweedejaars vakken die je eerder hebt gevolgd.
Er worden diverse wetenschappelijke artikelen gebruikt, deels
aangeleverd, deels zelf te zoeken.

Doelgroep

Verplichte cursus voor tweedejaars B Biologie.

Algemene informatie

Vakcode AB_1260
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. P.A.C.M. de Boer
Examinator dr. E. Koster
Docenten dr. P.A.C.M. de Boer
dr. E. Koster
E. Tajzai MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Activerende werkvorm
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: