Diversiteit van Leven

2019-2020

Doel vak

Na afloop van de cursus is de student in staat:
- de hoofdgroepen van bacteriën, protisten, planten, schimmels en dieren
te benoemen en hun bouwplannen evenals de samenhang daartussen te
beschrijven;
- de relaties aan te geven tussen bouwplannen en levenscycli van deze
hoofdgroepen met hun leefomgeving in de loop van de evolutie inclusief
het heden;
- de morfologie van protisten, planten en schimmels en de bouwplannen
van hoofdgroepen van het dierenrijk te observeren en demonstreren met
behulp van de microscoop en eenvoudig snijmateriaal en door het maken
van effectieve potloodtekeningen van de bestudeerde objecten.

Inhoud vak

Het doel van de cursus is inzicht te verkrijgen in de diversiteit en
onderlinge samenhang van bouwplannen en levenscycli (inclusief
voortplanting) van bacteriën, archaea, protisten, planten, schimmels en
dieren, tegen de achtergrond van evolutionaire en ecologische processen
bij de vorming van de hoofdlijnen van het leven van grotere taxonomische
groepen organismen.

Onderwijsvorm

- Colleges over evolutie van bouwplannen en voortplanting van
organismen, van bacteriën, Archaea en Eukaryoten
- Inleidende colleges op de snijpractica
- Snijpracticum en excursies (dinosauriërs in Naturalis, moderne dieren
in Artis, planten in botanische tuinen; schimmelbuitenopdracht) waarin
de theorie over bouwplannen van protisten, schimmels, planten, en
ongewervelde en gewervelde dieren wordt geillustreerd en actief
toegepast

Toetsvorm

Multiple choice en/of open vragen deeltoets 1 (prokaryoten, protisten,
dieren); weging 40%
Multiple choice en/of open vragen deeltoets 2 (planten, schimmels);
weging 40%
Rapportage over opdrachten tijdens excursies (20%)
Tekeningen gemaakt tijdens practica en excursies moeten adequaat en
voldaan zijn

Literatuur

- Sadava, D., Hillis, D.M., Heller, H.C., Hacker, S.D.. (2016). Life,
The Science of Biology, Eleventh Edition. Sinauer Associates.
- Syllabus ter ondersteuning van het snijpracticum, de practica in
botanische tuinen, kassen en musea, en de computerpractica. Prijs
ongeveer 35 euro, inclusief materialen voor snijpracticum en toegang tot
het museum Naturalis, de Hortus en Artis.

Doelgroep

Tweede-jaars studenten Biologie. Daarnaast aanbevolen voor de
lerarenopleiding en voor andere opleidingen, zoals Aardwetenschappen,
Aarde en Economie en Gezondheid & Leven.

Overige informatie

Alle practica en excursies zijn verplicht

Aanbevolen voorkennis

Eerste-jaars cursus Evolutie in het Biologie-curriculum

Algemene informatie

Vakcode AB_1261
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.H.C. Cornelissen
Examinator prof. dr. J.H.C. Cornelissen
Docenten prof. dr. ir. C.A.M. van Gestel
dr. J.M. Koene
prof. dr. J.H.C. Cornelissen
dr. W.H. Halfwerk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep, Veldwerk, Activerende werkvorm, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: