Levensgemeenschappen

2019-2020

Doel vak

Eindtermen
• Concepten van interacties tussen soorten, leidend tot een
levensgemeenschap, kunnen beschrijven.
• Dynamiek in individuele populaties conceptueel koppelen aan die van
levensgemeenschappen en de consequenties van deze koppeling voor
stabiliteit en diversiteit van levensgemeenschappen doorzien.
• Theorieën om de samenstelling van levensgemeenschappen te verklaren en
kunnen toepassen op ecosystemen.
• Conceptueel de dynamiek van levensgemeenschappen aan grootschalige
biogeografische patronen kunnen koppelen.
• Inzicht hebben in de mogelijkheden van modelbouw om biologische
processen te vertalen naar wiskundige formuleringen middels het
uitvoeren van opdrachten met computermodellen.
• Kunnen integreren van theorieën op verschillende schaalniveaus om de
verbanden tussen theoretische concepten te analyseren

Inhoud vak

In dit vak leer je na te denken over hoe de leefomgeving en soorten met
elkaar interacteren. De principes van verspreiding, concurrentie,
facilitatie, mutualisme, biobouwers, predatie en inhibitie in trofische
interacties, klassieke
meta-populatie theorieën, voedselwebben en ecologische netwerken,
samenstelling en stabiliteit van levensgemeenschappen, recente
ontwikkelingen op het gebied van de assembly theorie en assembly
filters, biogeografie, eco-evolutionaire dynamiek in
levensgemeenschappen, bio-envelope-modellen en acroecologie worden
behandeld.

Onderwijsvorm

• Hoorcolleges over theorie behandeld in het tekstboek en
maatschappelijke implicaties (40 contacturen)
• Gastcolleges (2 contacturen)
• Twee essay-opdrachten gekoppeld aan een computerpractica over
dispersiemodellen (12 contacturen)
• Practicum om successie en eilandtheorie te toetsen (4 contacturen).

Toetsvorm

Toetsing bestaat uit: verslag van opdrachten (20%) en tentamen over de
theorie (80%). Voor beide onderdelen geldt een minimumcijfer van 5,5. De
cijfers voor de verschillende opdrachten kunnen onderling gecompenseerd
worden, waarbij het gemiddelde dus op een 5,5 moet uitkomen.

Algemene informatie

Vakcode AB_1262
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. M.P. Berg
Examinator prof. dr. M.P. Berg
Docenten prof. dr. M.P. Berg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Veldwerk, Computerpracticum, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: