Statistiek en data-analyse

2019-2020

Doel vak

Het doel van de cursus is het ontwikkelen van inzicht en vaardigheden in
een aantal elementaire statististische- en data verwerkings-methodieken
die in de aardwetenschappen worden toegepast. Nadruk ligt meer op de
toepassing en in mindere mate de onderliggende theorie.

Inhoud vak

De cursus is opgebouwd uit twee delen: Onderdeel "statistiek" (docent
Dr. Frank Peeters) en onderdeel "data-verwerking" (docent Dr. Sander
Veraverbeke). Het deel statistiek omvat beschrijvende statistiek
(steekproefmethoden, frequentieverdelingen, het bepalen van
beschrijvende statistieken uit gegevens zoals gemiddelde, mediaan,
modus, standaardafwijking en andere dispersiematen) en inferentiële
statistiek (waarschijnlijkheids-verdelingen, diverse statistische
toetsen, analyse van variantie). Het onderdeel data-verwerking omvat
regressie en correlatie, tijdreeksanalyse (statistiek van extreme
waarden, tijdreeks modellen, autocorrelatie, spectraalanalyse) en
introductie in de multivariate statistiek (multivariate regressie
analyse, klassificatie technieken, en een kennismaking met
factoranalyse).

Onderwijsvorm

Kennisoverdracht vindt plaats middels hoorcolleges werkcolleges en
computer practica (deel data-verwerking). Werkcollege en
practicumvraagstukken betreffen actuele onderwerpen en
praktijkvoorbeelden. Tijdens het werkcollege en practicum ligt de nadruk
op het zelfstandig leren toepassen van statistische methodieken. In het
data-verwerkings deel van de cursus komt en het gebruik van statistische
software aan de orde, waarbij gebruikt wordt gemaakt van Excel en
Matlab.

Toetsvorm

De beide onderdelen van de cursus (statistiek en data-analyse) worden
tijdens één gemeenschappelijke schriftelijke / digitale eindtoets
getentamineerd. d.m.v. meekeuze vragen en/of open vragen. Beide
onderdelen wegen ieder 50% in het eindcijfer. Inleveropgave(n) voor de
aparte onderdelen kunnen deel uit maken van het eindcijfer. De
onderdelen statistiek en data-analyse worden niet apart afgenomen.

Vereiste voorkennis

U bent toegelaten tot de Bachelor-opleiding Aardwetenschappen of Aarde
en Economie aan de VU.

Literatuur

Syllabus, Powerpoint slides van hoorcolleges, college aantekeningen.
Enkele wetenschappelijke publicaties kunnen beschikbaar worden gesteld
als achtergrondinformatie.

Doelgroep

2e jaars B.Sc. studenten richting Aardwetenschappen en richting Aarde –
en Economie.

Overige informatie

Het cursusmateriaal zal gedeeltelijk in het Engels aangeboden worden.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich - in verband met zaalverdeling - vóór aanvang van de cursus in te schrijven.

Algemene informatie

Vakcode AB_450071
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. F.J.C. Peeters
Examinator dr. F.J.C. Peeters
Docenten dr. S.S.N. Veraverbeke
dr. F.J.C. Peeters

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: