Wis- en natuurkunde

2019-2020

Doel vak

Doel van de cursus is dat de student na afloop van de cursus een aantal
fundamentele begrippen/operaties kent van enkele deelgebieden van de
continuümfysica en deze kan toepassen op eenvoudige
aardwetenschappelijke problemen.

Inhoud vak

De cursus richt zich op de volgende deelgebieden van de wis- en
natuurkunde die veel in de aardwetenschappen toegepast worden:
integreren, vectorrekening, partiële differentiaalvergelijkingen,
continuümmechanica, en transport van materie en warmte.
De hoorcolleges zijn vooral gericht zijn op het aspect van 'kennen' uit
het cursusdoel, de werkcolleges zijn gericht op het aspect van
'toepassen'.
In de colleges wordt de stof uit de reader toegelicht middels
concrete voorbeelden en wordt ingegaan op de knelpunten. In de
werkcolleges wordt geoefend in het maken van opgaven
waardoor de vaardigheid in het toepassen wordt opgedaan.

Onderwijsvorm

Dit studieonderdeel bestaat uit 50 contacturen: 26 uur hoorcollege
en 24 uur werkcolleges. Deze cursus vereist veel voorbereiding en
zelfwerkzaamheid (ongeveer 16 uur per week).

Toetsvorm

Toetsing zal plaatsvinden door middel van een schriftelijke deeltoets en
een schriftelijke eindtoets. De deeltoets beslaat de stof uit
hoofdstukken 1 t/m 3 van de reader. De eindtoets beslaat alle stof
(hoofdstukken 1 tot en met 5). Je eindcijfer voor de cursus is (a) Of
het cijfer van de eindtoets (b) Of het gemiddelde van de deeltoets en
het deel van de eindtoets over hoofdstuk 4 en 5.
In het laatste geval moet het cijfer voor de deeltoets tenminste een 5
zijn.

Literatuur

Het cursusmateriaal bestaat uit een handleiding en een reader. Dit
materiaal wordt door de docenten in digitale vorm beschikbaar gemaakt
via Canvas.
De volgende literatuur kan als hulp dienen bij de diverse onderwerpen
van het college en is niet verplicht:
D.L. Turcotte en G. Schubert (1982) Geodynamics; applications of
continuum physics to geological problems, John Wiley & Sons, New York.
G.V. Middleton en P.R. Wilcock (1994) Mechanics in the Earth and
Environmental Sciences, Cambridge Univ. Press.

Doelgroep

Tweedejaars studenten BSc Aardwetenschappen, en derdejaars Aarde en
Economie studenten die de Minor Earth and Climate, track Aarde en
economie
volgen.

Aanbevolen voorkennis

Deze cursus bouwt voort op de colleges Wiskunde en Computergebruik
(AB_450063) en Fysica voor Aardwetenschappers (AB_450064) uit het eerste
jaar.

Algemene informatie

Vakcode AB_450073
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. W. van Westrenen
Examinator prof. dr. W. van Westrenen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: