Sociale geografie I

2019-2020

Doel vak

De wereld om ons heen verandert snel. Verschillende factoren werken
verschillend uit in verschillende gebieden. Sociaal- geografen
bestuderen ruimtelijke veranderingsprocessen en conflicten.
Eindtermen:
1. Studenten verwerven een geografisch wereldbeeld.
2. Studenten verwerven inzicht in een aantal geografische
vraagstukken op verschillende ruimtelijke schaalniveaus en hun oorzaken.
3. Studenten maken kennis met geografische benaderingswijzen.
4. Studenten tonen toegepaste geografische kennis en vaardigheden in een
zelf ontwikkeld eindproduct (atlas).

Inhoud vak

Het programma bestaat in totaal uit een tiental hoor-werkcolleges waarin
aandacht wordt besteed aan geografische thema’s op verschillende
ruimtelijke schaalniveaus. Belangrijke thema’s zijn:
conflicten, grenzen en migratie; megasteden en spookdorpen; ontwikkeling
en regionale ongelijkheid; globalisering en duurzaamheid.
Tevens staat er een geografische excursie op het programma.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges 20 contacturen
Werkcolleges 20 contacturen
Excursie 6 contacturen
Tentamen 2 uur
Literatuurstudie 40 uur
Eindopdracht (atlas) uitwerken ca. 80 uur
Totaal ca. 168 uur (6 EC)

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen over de literatuur en de colleges (50%) en een
zelf ontworpen eindproduct (atlas) met analyse over een nader te bepalen
geografische
thematiek en regio (50%). Proeftentamen is beschikbaar en
beoordelingscriteria voor de atlas worden in het college uitgedeeld.
Beide onderdelen, toets en atlas moeten met een voldoende worden
afgerond.

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

1. P. Knox & S. Marston (6e of 7e) Human Geography, places
and regions in global context. LET OP: global edition!
Boston: Pearson.
2. Een selectie artikelen

Doelgroep

Bachelor studenten Aarde & Economie en Aardwetenschappen. Dit
studieonderdeel is verplicht voor studenten die eerstegraads docent
aardrijkskunde willen worden.

Overige informatie

Nadere informatie bij I. Pauw. Mail: i.pauw@vu.nl

Aanbevolen voorkennis

Geen

Algemene informatie

Vakcode AB_450099
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. A. Handelzalts
Examinator dr. A. Handelzalts
Docenten drs. I. Pauw

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie, Computerpracticum