Inleiding wiskunde en computergebruik

2019-2020

Doel vak

Het doel van deze cursus is om je kennis, vaardigheid en inzicht met
betrekking tot wiskunde dusdanig te vergroten dat je de vervolgstappen
in je "Aarde-en-Economie-opleiding en carrière" goed kunt maken. Aan
het eind van deze cursus kun je:
• Wiskundige formules lezen en manipuleren en vergelijkingen
oplossen (algebra)
• Functies herkennen, analyseren en begrijpen
• Functies differentiëren (helling van originele grafiek)
• Functies integreren (oppervlakte onder grafiek)
• Partieel differentiëren
• Rekenen met matrices en vectoren (lineaire algebra)
• Werken met goniometrische formules en goniometrische functies
• Eenvoudige differentiaalvergelijkingen herkennen/opstellen en
oplossen
• Software (Excel) effectief gebruiken als hulpmiddel bij het
oplossen van vraagstukken

Inhoud vak

Uitbreiding van VWO wiskunde A-kennis met: nieuwe standaardfuncties (ln,
exp, sin, cos, tan), transformaties van functies, goniometrie, lineaire
algebra (matrixrekening en vectoren), uitbreiding differentiëren,
partiëel differentiëren, functieanalyse, integreren en
differentiaalvergelijkingen. Vaardigheid in het gebruik van MS-Excel
m.b.t. wiskundige analyses.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit korte hoorcolleges en veel practica. Tijdens de
reguliere sessies zal eerst een kort deel nieuwe stof uitgelegd worden,
waarna gedurende de rest van de sessie de studenten zelf opgaven maken
(18 x 3.5uur). Tijdens deze practica zijn altijd begeleiders aanwezig om
met vragen te helpen. Naast deze reguliere sessies zijn er ook een
aantal herhalingsopgaven (3 x 2.5uur) waarin een deel van de stof
getoetst wordt om te zien of die al beheerst wordt. Tegen het einde van
de cursus zal tijdens een aantal computerpractica (4 x 3.5uur) kennis
gemaakt worden met excel en hoe dat te gebruiken is om wiskundige
vraagstukken inzichtelijk te maken en op te lossen. Totaal betekent dit
84.5 uur contactmomenten. Daarnaast wordt er ongeveer nogmaals zo’n
tijdsinspanning verwacht aan thuis werken (afmaken opgaven, oefenen
stof, voorbereiden (deel-)tentamen en herhalingsopgaven).

Toetsvorm

Toetsing van het vak gebeurd aan de hand van twee schriftelijke
tentamens (50% en 40% van het eindcijfer) en een exceltoets die de
computervaardigheden in excel test (10% van eindcijfer). Deze vinden
plaats aan het einde van periode 1 (oktober), en aan het einde van
periode 2 (december).

Literatuur

- Basisboek Wiskunde door Jan van de Craats en Rob Bosch. Pearson
Education, Amsterdam. ISBN: 90-4301156-8
- Aanvullende documentatie m.b.t. matrixrekenen en partieel
differentieren via appendices in studiehandleiding (Canvas).

Doelgroep

Eerstejaars Aarde en Economie BSc studenten.

Algemene informatie

Vakcode AB_450215
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. H. de Moel
Examinator dr. H. de Moel
Docenten T.I.E. Veldkamp MSc
dr. H. de Moel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: