Natuurrampen en risico's

2019-2020

Doel vak

Deze cursus heeft als doel om de student oorzaken en gevolgen van
natuurrampen te laten zien; hoe deze door risico analyse in kaart
gebracht kunnen worden; en hoe deze risico’s gemanaged kunnen worden.

De specifieke leerdoelen zijn:
1. Oorzaken, processen en gevolgen kennen van zeven typen
natuurrampen: aardbevingen, aardverschuivingen, bosbranden, stormen,
overstromingen, tsunami’s en vulkanische uitbarstingen.
2. Het leren uitvoeren van risico-analyses van bovengenoemde
natuurrampen met behulp van Geografische Informatie Systemen.
3. Inzicht krijgen in hoe de gevolgen van rampen geminimaliseerd
kunnen worden door gebruik te maken van bijvoorbeeld verzekeringen en
effectieve rampenbestrijding m.b.v. geo-informatie.

Inhoud vak

Deze cursus gaat over natuurrampen als gevolg van aardverschuivingen,
overstromingen, stormen, bosbranden en vulkanische uitbarstingen. We
bestuderen de oorzaken en het fysische karakter van deze rampen, evenals
hoe de maatschappij hier mee om gaat of kan gaan. Naast thematische
hoorcolleges over de verschillende typen rampen bestaat een groot deel
van het vak uit een tweetal meerdaagse practica waarbij risico-analyses
uitgevoerd worden voor twee casussen met behulp van GIS.

Onderwijsvorm

Deze cursus bestaat uit 10 hoorcolleges en 8 computerpractica (GIS).

Toetsvorm

De twee verslagen van de GIS practica tellen mee voor 40%, het
schriftelijk tentamen voor 60%.

Literatuur

Natural Hazards: Earth's Processes as Hazards, Disasters, and
Catastrophes (3rd Edition). E.A. Keller & D.E. Devecchio, Prentice Hall,
ISBN-13: 978-0321662644.

Doelgroep

Tweede jaars studenten van de Bachelor opleiding Aarde en Economie.

Aanbevolen voorkennis

Systeem Aarde (code 450067), Digitale Ruimtelijke Data (code 450023),
Dynamiek van het historische landschap (code 450212) en Statistiek en
data-analyse (code 450071).

Algemene informatie

Vakcode AB_450236
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. P.Z. Vroon
Examinator dr. P.Z. Vroon
Docenten dr. P.Z. Vroon
prof. dr. J.C.J.H. Aerts
prof. dr. G.R. van der Werf
dr. H. de Moel
prof. dr. H.J. Scholten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: