Academische vaardigheden

2019-2020

Doel vak

Deze cursus heeft als doel om de student kennis te laten maken met
academische basis vaardigheden en ze zelf toe te leren passen. Deze
vaardigheden zal je niet alleen tijdens je studie gebruiken, maar ook
later in je professionele loopbaan. De specifieke leerdoelen zijn:
De student:
1. Kan de verschillende fases van de wetenschappelijke cyclus benoemen,
herkennen en toepassen.
2. Begrijpt het belang van ethiek rondom het doen van onderzoek en kan
zelf objectief, kritisch en integer onderzoek verrichten.
3. Weet hoe hij/zij wetenschappelijke literatuur opzoekt, gebruikt en
ernaar refereert
4. Weet wat de wetenschappelijk schrijfstijl inhoudt en kan deze zelf
toepassen.
5. Kan zelfstandig een onderzoeksproject opzetten, plannen en uitvoeren
(Formuleren onderzoeksvraag en hypotheses; dataverwerking en
datapresentatie; interpretatie; bevestigen/weerleggen hypotheses;
efficiënt samenwerken en peerreview met/door medestudenten en
onderzoekers).
6. Kan andermans werk kritisch beoordelen en evalueren (feedback geven).
7. Kan onderzoeksresultaten goed communiceren voor publiek.

Inhoud vak

Principes en toepassing van de wetenschappelijke cyclus; introductie
literatuur zoeken en bibliografie; het lezen, ontleden en samenvatten
van artikelen; basisprincipes schriftelijk en mondeling rapporteren;
mediagebruik.

Onderwijsvorm

Zes hoorcolleges met aansluitende werkcolleges over de wetenschappelijke
cyclus en wetenschapsintegriteit, online literatuur zoeken en verwijzen,
schriftelijk rapporteren, en mondelinge presentatie vaardigheden.
Op basis van gepubliceerde artikelen wordt de structuur van
wetenschappelijke rapportage besproken en zelf herkend. Aan de hand van
zelf in het veld verzamelde geologische en geomorfologische gegevens
schrijven studenten een verslag en houden een presentatie.

Studenten wonen daarnaast tenminste 5 GeoVUsie Geoflex-lezingen bij.
Deze lezingen dienen als oriëntatie op de wetenschap en beroepskeuze en
als inspiratie bron voor de eigen mondelinge presentatie. De
Geoflex-lezingen vinden plaats op de donderdagmiddag om 16.00 uur.

Toetsvorm

Opdracht literatuur zoeken (verplicht), schriftelijke onderzoeksverslag
(2/3 eindcijfer) en mondelinge presentatie (1/3 eindcijfer). Het verslag
moet voldoende zijn en kan dus niet gecompenseerd worden met de
presentatie. Indien het verslag (min eventuele aftrek voor te laat
inleveren) een onvoldoende is moet het verslag worden overgedaan. Let
op: De herkansingsversie moet een voldoende opleveren om te slagen voor
het vak.

Vereiste voorkennis

Ardennenveldwerk

Literatuur

Studiehandleiding op Canvas

Algemene informatie

Vakcode AB_450238
Studiepunten 3 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J.M. Koornneef
Examinator dr. J.M. Koornneef
Docenten dr. J.M. Koornneef
U. van Buuren

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*, Lezing

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.