Bachelorthesis Aarde en Economie

2019-2020

Doel vak

Je bachelorscriptie is het eindwerkstuk van je bacheloropleiding. Hierin
laat je zien dat je zelfstandig in staat bent om een concreet probleem
te beschrijven, te analyseren, te verklaren en te presenteren. Hierbij
maak je gebruik van relevante wetenschappelijke literatuur en de kennis
en vaardigheden die je in de drie bachelorjaren hebt opgedaan. Het
resultaat bestaat uit wetenschappelijke verslaglegging in de
bachelorthesis, het eindwerkstuk van je bacheloropleiding.

Je kunt:
• de in de bacheloropleiding verworven kennis van het vakgebied Aarde en
Economie en de laatste ontwikkelingen toepassen op het door jou gekozen
onderwerp;
• relevante gegevens verzamelen uit zowel vakliteratuur als praktisch
werk en deze bewerken, beschrijven en interpreteren;
• informatie, ideeën en oplossingen verwoorden in een verslag dat
leesbaar is voor specialisten en niet-specialisten.
• de belangrijkste resultaten mondeling presenteren.

Inhoud vak

Eigen onderzoek afgesloten met een scriptie. Studenten kunnen
zelf met een voorstel voor een scriptieonderwerp te komen of kan er een
keuze gemaakt worden uit onderwerpen die door de verschillende
afdelingen worden aangeboden. Nadere informatie over onderwerpen en
projecten is te verkrijgen bij de coördinatoren voor dit
studieonderdeel. Zie voor uitgebreide informatie de Canvassite.

Onderwijsvorm

Je schrijft de Bachelorscriptie alleen. Je wordt bij het schrijven van
je scriptie begeleid in een zgn. scriptieklas. Samen met andere
studenten kom je 2 keer bijeen om de voortgang te bespreken onder
leiding van de scriptieklasbegeleider. In de laatste bijeenkomst in de
maand juni presenteer je je scriptie mondeling aan je medestudenten,
scriptiecoordinatoren en je begeleider. Behalve via de scriptieklas,
word je ook individueel inhoudelijk begeleid door een zogenoemde eerste
of inhoudelijke begeleider (VU-supervisor). Studenten worden geacht zelf
met een voorstel voor een eerste begeleider te komen. De coördinatoren
wijzen uiteindelijk de begeleiders toe, die elk een
andere discipline vertegenwoordigen binnen het domein Aarde en economie.

Toetsvorm

Schriftelijk verslag in de vorm van een Bachelorscriptie. De scriptie
wordt beoordeeld door twee personen: je VU supervisor (inhoudelijke
begeleider) en een second assessor. Je second assessor is altijd één van
de scriptiecoördinatoren. Als je VU supervisor ook scriptiecoördinator
is, dan zal de scriptiecoördinator in goed overleg één van de andere
scriptiecoördinatoren vragen op te treden als second assessor. De
mondelinge presentatie met Aarde en economie-component telt ook mee voor
het eindoordeel. De Bachelorthesis Aarde en economie bevat zowel een
aardwetenschappelijke als economische component met een verhouding
tussen de 25% - 75% en respectievelijk 75% - 25%.

Vereiste voorkennis

Voor de bachelorthesis geldt, dat aan de volgende facultaire
toelatingseisen moet zijn voldaan:

1. De examencommissie laat de student toe tot het deelnemen aan het
onderdeel Bachelorthesis Aarde en economie (450254), indien de student
op 1 maart van het jaar waarin hij/zij voor de betreffende
bachelorthesis heeft ingeschreven heeft voldaan aan de eisen gesteld aan
het studieonderdeel AB_1085 (Ruimtelijke analyse onderzoekstraining).
Voldaan wil zeggen: voldoende aantal punten door tijdige registratie in
TIS; als de cijfers later binnen komen wordt deelname niet toegestaan.
2. De examencommissie laat de student toe tot het deelnemen aan het
onderdeel Bachelorthesis aarde en economie (450254), indien de student
een stage- en scriptieovereenkomst in bezit heeft, ondertekend door de
student en verantwoordelijk docent, en goedgekeurd door de
scriptiecoördinator op volledigheid en uitvoerbaarheid. Zonder een
goedgekeurde stage- en scriptieovereenkomst heeft de student geen recht
op veldwerksubsidie of toegang tot het laboratorium.

Doelgroep

3e jaars studenten Aarde en Economie

Algemene informatie

Vakcode AB_450254
Studiepunten 12 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. P.J. Ward
Examinator prof. dr. P.J. Ward
Docenten prof. dr. P.J. Ward
dr. M.B.M. Lankhuizen MSc
prof. dr. A.J. Dolman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep