Immunologie

2019-2020

Doel vak

Eindtermen
De student kan:
- Een onderscheid maken tussen de cellen en moleculaire mechanismen
betrokken bij de immunologische bescherming na een infectie en/of
vaccinatie;
- Basisconcepten in de “innate” immuniteit en in de “adaptieve”
immuniteit beschrijven;
- Binnen de specifieke afweer de humorale en de cellulaire afweer
onderscheiden;
- Beschrijven hoe het lymfoïde systeem (weefsels en organen) zijn
ingeschakeld in de specifieke afweer;
- Beschrijven hoe tolerantie (eigen) en afweer (vreemd) wordt aangeleerd
in de immunologie;
- Het belang beschrijven van de immuun beschermende functie van de huid
en het mucosale weefsel, zoals de darm;
- Ziektemechanismen zoals acute en chronische ontstekingen en wondheling
genezing kunnen beschrijven;
- Beschrijven welke cellulaire immunologische processen verstoord zijn
bij volksgezondheid gerelateerde auto-immuunziekten zoals reuma en type
I Diabetes mellitus;
- Principes en werkmechanismen van vaccinatie en immuuntherapie
begrijpen
- Beschrijven welke immuunreacties verstoord zijn bij
overgevoeligheidsreacties, waaronder astma en contacteczeem;
- Beschrijven welke genetische factoren bijdragen aan het ontstaan van
immunologische ziekten;
- Uit de werkgroepen hoofdzaken uit de literatuur te destilleren en
tevens relevantie van interventies te leren interpreteren;
- De interdisciplinaire context van de immunologie beschrijven.

Inhoud vak

Eindtermen
- Herkennen en begrijpen van de moleculaire mechanismen die ten
grondslag liggen aan de normale en pathologische immuunreacties in vivo;
- Het reproduceren van processen betrokken bij de ontwikkeling en het
functioneren van de immuuncellen betrokken bij de "innate/aangeboren" en
"adaptieve/verworven immuniteit",
- Herkennen en aantonen van specifieke immuuncellen in primaire en
secundaire immunologische organen door middel van computerondersteund
histologisch onderzoek;
- Het reproduceren van de rol van genetische factoren en genetische
variatie die van belang zijn in de ontwikkeling van het immuunsysteem en
tevens een rol kunnen spelen in een verstoorde immunologische reactie;
- Het identificeren van verstoorde immunologische reacties die leiden
tot allergie, auto-immuunziekten en kanker;
- Begrijpen van huidige behandelingen van ziekten middels
immuuntherapie en vaccinatie;
- Details extraheren uit de literatuur over een bepaald immunologisch
onderwerp en hierin de hoofdzaken kunnen onderscheiden;
- Reproduceren van de interdisciplinaire context van het vakgebied
immunologie.

Onderwijsvorm

• Circa 54 uur contacturen met ongeveer 100 uur zelfstudie:
• Hoorcolleges, waarbij de immunologische afweerreacties en
onderzoeksmethoden worden belicht. Ook de toepassing in lopend onderzoek
wordt besproken (ca 32 uur);
• Werkgroepen waarbij opdrachten van te voren worden gemaakt en aan de
hand van literatuur en de hoorcolleges en vervolgens in een kleine groep
(met hoge interactie) met behulp van een digitaal programma -waarbij
nieuwe vragen voorgedragen en ter plekke beantwoord worden- wordt
nabesproken en bediscussieerd (circa 4 uur);
• Werkgroep Wetenschappelijke artikelen lezen (circa 2 uur);
• Responsie-uren (8 uur)
• Zelfstudie
Digitaal practicum waarbij de structuur en functie van lymfoïde organen
aan de hand van vragen, films en scans wordt doorlopen (circa 2 uur)
Deelname aan digitaal practicum en werkgroepen is verplicht.
Collegebezoek zeer relevant.

Toetsvorm

Digitaal tentamen met multiple choice-vragen aan het eind van de cursus.
Digitaal practicum kan meetellen in eindcijfer ter afronding.

Literatuur

Peter Parham, The immune system, 4th edition, Garland Science, New York
and London, 2015. ISBN: ISBN: 0-8153-4527-5.

Doelgroep

Verplicht voor eerstejaars BSc Gezondheidswetenschappen

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module dien je jezelf in te tekenen op de module, het hoorcollege, het tentamen en eventuele deeltentamens via VUnet. De faculteit tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen.

Aanbevolen voorkennis

Studenten die geen eindexamen biologie hebben gedaan wordt geadviseerd
de bijscholing Biologie te volgen.

Algemene informatie

Vakcode AB_470114
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. K. Brouwer
Examinator dr. J.M.M. den Haan
Docenten drs. K. Brouwer
prof. dr. R.E. Mebius
prof. dr. M. van Egmond
dr. J.M.M. den Haan
prof. dr. Y. van Kooyk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: