Geriatrie en veroudering

2019-2020

Doel vak

Deze cursus beoogt de studenten kennis en inzicht te bieden in het
verouderingsproces en de verouderingsproblematiek.
Het betreft hier zowel het proces van de normale veroudering als het
verouderingsproces dat gepaard gaat met ziekten.
Een belangrijk streven bij veroudering is het behoud van een zelfstandig
bestaan, waarbij preventie en zorg een belangrijke rol spelen.
Hieraan zal in deze cursus ruim aandacht worden besteed.
Specifieke cursusdoelen:
De student:
• Kent de verschillende domeinen (fysiek, functioneel, cognitief,
emotioneel en sociaal) van (normale) veroudering
en de karakteristieken behorende bij deze domeinen, en heeft voldoende
inzicht in de complexe samenhang tussen de domeinen;
• Kan verschillende ouderdoms-ziekten alsook andere
ouderdoms-gerelateerde problematiek zoals multi-morbiditeit, een gezonde
leefstijl,
zorg(gebruik), de laatste levensfase en sociale kwetsbaarheid benoemen
en reproduceren en heeft voldoende inzicht in de complexe samenhang
hiertussen;
• Kan in groepsverband een onderzoek uitvoeren in het kader van
Community Service Learning op het gebied van geriatrie en veroudering;
• Kan de resultaten van het onderzoek rapporteren en presenteren aan een
externe opdrachtgever.

Inhoud vak

Demografie, verouderingstheorieën, geriatrische syndromen,
multimorbiditeit, polyfarmacie, doodsoorzaken en laatste levensfase,
cognitieve veroudering, depressie en angst, functionele veroudering,
osteoporose, vallen en vitamine D, sarcopenie, artrose, sociale
veroudering, zorg en
zorggebruik, gezonde leefstijl, zintuigen en communicatie.

Onderwijsvorm

Plenaire hoorcolleges (h) (~26 uur, deels als onderdeel van de leerlijn
Pathologie), verplicht veldonderzoek in het kader van Community Service
Learning (CSL, ~4 uur) en verplichte werkgroepen (w) met betrekking tot
de CSL opdracht (~12 uur), en responsiecolleges tentamenstof, verplichte
literatuur en groepsopdracht (~4 uur). Digitaal tentamen (~2 uur).

Toetsvorm

Toetsing vindt plaats op basis van de volgende onderdelen en het
eindcijfer wordt als volgt berekend:
- een digitaal meerkeuzetentamen (T) - 50% van het totaalcijfer
- een projectopdracht (V) - 50% van het totaalcijfer o.b.v. de volgende
onderdelen:
o rapport (80%) + individueel peer-assessment (10%) o eindpresentatie
(10%)
Alle onderdelen dienen voldoende (≥5,5) te zijn. Daarnaast is een
actieve bijdrage aan het veldonderzoek, de werkgroepbijeenkomsten (O) en
het leveren van peer-feedback een vereiste (pass/fail).
Oefententamenvragen zullen tijdens de cursus op Canvas worden geplaatst.

Literatuur

Leerstof uit Kernboek Inleiding in de gerontologie en geriatrie (1e
druk (of 2e druk indien deze al beschikbaar is). M. Visser, D.J.H. Deeg,
D.Z.B. van Asselt, R. van der Sande
(red). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 978-90-368-0443-1

Doelgroep

Tweedejaars BSc studenten Gezondheidswetenschappen

Overige informatie

Docenten:
dr. L.A. Schaap, prof. dr. ir. M. Visser, dr. H.A.H Wijnhoven, I.
Veldman MSc, dr. A. Vaes en gastdocenten.

Algemene informatie

Vakcode AB_470146
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. L.A. Schaap
Examinator dr. L.A. Schaap
Docenten dr. A.M.M. Vaes
L.E.M. Elstgeest MSc
dr. L.A. Schaap
prof. dr. ir. M. Visser
dr. H.A.H. Wijnhoven
I. Veldman MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: