Gezondheid, media en publiek

2019-2020

Doel vak

Aan het einde van de collegeserie beschik je over een theoretisch kader
om gezondheidscommunicatie via verschillende mediakanalen te duiden en
analyseren. Bovendien ben je in staat om een ontwerp voor
communicatiemateriaal met gezondheidsinformatie te ontwikkelen en te
presenteren. Ten slotte ben je in staat om op basis van deze kennis, een
literatuuronderzoek en een kleinschalig kwalitatief onderzoek in
groepsverband een ontwerp voor gezondheidsinformatie te presenteren.

Inhoudelijke kennis:
1. Je weet wat gezondheidscommunicatie inhoudt, welke rol dit speelt en
wat het belang ervan is, zowel binnen onderzoek als in de maatschappij.
2. Je (her)kent verschillende vormen van gezondheidscommunicatie en bent
in staat te analyseren wat de beoogde boodschap is, wie het publiek en
de zender zijn en welk communicatiekanaal er gebruikt wordt.
3. Je beschikt over kennis over verschillende wetenschappelijke
theorieën en modellen die worden gebruikt binnen de
gezondheidscommunicatie. Je kunt deze theorieën en modellen inzetten bij
het analyseren en ontwerpen van gezondheidscommunicatie.
4. Je kunt, naar aanleiding van gastcolleges, voorbeelden noemen van
onderzoek naar gezondheidscommunicatie en kunnen (kritisch) uiteenzetten
welke onderzoeksvragen er worden gesteld, hoe dit onderzoek is opgezet
en welke resultaten er zijn behaald.
Onderzoeksvaardigheden:
9. Je hebt de vaardigheden en kennis in huis om een focusgroep te
plannen, organiseren en analyseren. Je weet, samen met medestudenten, de
uitkomsten hiervan te gebruiken (i.c.m. punt 3) in het ontwerp van
gezondheidscommunicatie.
Academische vaardigheden:
10. Je bent in staat academische teksten te kritisch te lezen,
analyseren en samen te vatten. Je kunt een discussie over een
academische tekst voorbereiden en leiden.
11. Je kunt, in een kort tijdsbestek, een schriftelijk betoog of essay
schrijven waarin je de opgedane kennis uit dit vak inzet om een
standpunt te verdedigen of kennis over te dragen.
12. Je kunt in een groep samenwerken, een onderzoeksverslag schrijven en
dit presenteren.

Inhoud vak

Het vak Gezondheid, Media en Publiek is onderdeel van de minor
Communicatie over Gezondheid. Gedurende deze cursus houden we ons bezig
met communicatie via verscheidene mediakanalen binnen het publieke
gezondheidsdomein. Daarbij bestuderen we welke mediakanalen er zijn, wie
het publiek is en op welke manier je met dit publiek communiceert over
gezondheid. Denk aan nieuwsgeving over een epidemie,
informatievoorziening door de overheid over het vaccinatieprogramma,
communicatie met patiënten over behandelprocedures en mobiele apps met
informatie over gezond eten. Thema’s zijn onder meer informatie versus
persuasie (en manipulatie); framing; risicocommunicatie; tailoring en
gezondheidsvaardigheden. Gedragsbeïnvloeding is niet de invalshoek van
dit vak. Tijdens de cursus komen verschillende theorieën aan bod, maar
we zien ook voorbeelden uit de onderzoeks- en beroepspraktijk. Tijdens
(gast-)colleges leer je meer over gezondheidsinformatie via websites,
folders en eHealth applicaties en interpersoonlijke communicatie met
patiënten.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit (gast-)colleges, werkgroepen, groepswerk en
zelfstudie. In de colleges worden de onderwerpen en de bijbehorende
literatuur geïntroduceerd. In de werkgroepen worden de opdrachten
geïntroduceerd, vaardigheden aangeleerd en feedback gegeven op de
opdrachten. Tijdens de werkgroepen gaan jullie aan de slag met de
groepsopdracht. Tevens zijn er werkgroepen ingeroosterd waarin de
literatuur van de voorgaande weken uitgebreid wordt besproken.

Toetsvorm

1. Aanwezigheid bij de werkgroepen (pass/fail)
2. Deelname bespreking artikelen (pass/fail)
3. Tentamen (50% eindcijfer): kennisvragen (60%, betoog 40%)
4. Groepsproject (50% eindcijfer): presentatie (20%), verslag (70%),
peer assessment (10%)
Voor alle bovenstaande onderdelen, moet een voldoende worden gehaald
(5,5 of hoger)

Literatuur

Verplichte en aanbevolen literatuur wordt ruim voor aanvang van de
cursus op Canvas gezet.

Doelgroep

Onderdeel van de minor Communicatie over gezondheid voor derdejaars
bachelor Gezondheidswetenschappen, Gezondheid en Leven, Biologie,
Biomedische wetenschappen, Medische natuurkunde, Communicatiewetenschap,
Communicatie- en Informatiewetenschappen, Nederlandse Taal & Cultuur,
Taalwetenschap, Rechten en keuzeonderwijs Geneeskunde.

Algemene informatie

Vakcode AB_470188
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. N.H.M. Labrie
Examinator dr. N.H.M. Labrie
Docenten prof. dr. F.J. Meijman
V. Petit-Steeghs MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: