Inleiding gezondheidswetenschappen

2019-2020

Doel vak

Tijdens de cursus maak je onder andere kennis met je nieuwe
studieomgeving. De bedoeling is dat je (een begin van) een sociaal
netwerk opbouwt, kennismaakt met belangrijke aspecten van het
studielandschap (computerzaal, bibliotheek, practicumzalen), en
inhoudelijk een idee krijgt over de
volle breedte die de studierichting Gezondheidswetenschappen beslaat en
het interdisciplinaire karakter daarvan.
Tevens krijgen studenten met het VWO-afstudeerprofiel Cultuur en
Maatschappij een programma aangeboden om hun kennis van de biologie bij
te werken.
Dit programma is toegankelijk voor alle eerstejaars studenten
Gezondheidswetenschappen.

Eindtermen:
De student heeft inzicht in:
• het interdisciplinaire karakter van de studie Gezondheidswetenschappen
• de verschillende vakgebieden die de opleiding Gezondheidswetenschappen
aan de VU beslaat
De student is in staat om:
• de besproken basisprincipes toe te passen binnen de verschillende
vakgebieden in opdrachten.
• vanuit deze verschillende vakgebieden, gezondheid en zorg, te kunnen
bestuderen
• onderzoek te doen naar een gezondheidswetenschappelijk vraagstuk zoals
HIV/AIDS
• het interdisciplinaire karakter van de studie Gezondheidswetenschappen
zichtbaar maken in een wetenschappelijk poster over HIV/AIDS, waarbij
de besproken basisprincipes uit deze cursus en de kennis uit
verschillende vakgebieden kritisch geïntegreerd worden.
De student heeft kennis van:
• het ontstaan en verloop (pathologie), preventie, behandeling, voeding,
kosten en gevolgen van HIV/AIDS in verschillende delen van de wereld.
• de basisprincipes van epidemiologisch onderzoek.
De student is in staat om:
• op een effectieve en efficiënte manier wetenschappelijke literatuur te
zoeken
• de kwaliteit van de gevonden publicaties te beoordelen en te
beargumenteren
• een beargumenteerde keuze te maken uit de gevonden publicaties
• op een correcte manier te refereren naar bronnen in Vancouver stijl
• de verzamelde informatie op een compact wetenschappelijke manier samen
te vatten in postervorm

Inhoud vak

Het centrale thema van de cursus is 'HIV'. Dit thema benaderen we vanuit
verschillende deeldisciplines van de gezondheidswetenschappen. Je leert
o.a. hoe een HIV- infectie zich ontwikkelt en verspreidt en hoe voeding
hierin een rol speelt. Ook wordt aandacht besteed aan de preventie van
HIV. Om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van HIV/AIDS beter te
kunnen begrijpen krijg je een introductie in de onderzoekstechnieken die
in dit soort onderzoek gebruikt worden.
Daarnaast zal een HIV-patiënt vertellen hoe het is om in Nederland met
HIV te moeten leven. Naast aandacht voor de inhoud van de studierichting
geven we aandacht aan verschillende praktische aspecten van de studie,
zoals het gebruik van de computer in je studie, en het zoeken van
vakliteratuur in de bibliotheek.

Onderwijsvorm

60 contacturen: 40 uur hoorcollege, 16 uur werkgroep en 4 uur
computerpracticum. 100 zelfstudie-uren.
Bijwonen van de computerpractica en de werkgroepen is verplicht.

Toetsvorm

Toetsing geschiedt aan de hand van een posteropdracht (30%) en een
schriftelijk meerkeuze tentamen (70%). Voor zowel de opdracht als het
tentamen moet minimaal een 5,5 (zonder afronding) of hoger behaald
worden. Tevens moet aan de afmeldings-, voorbereidings- en
aanwezigheidsverplichtingen voldaan zijn.

Het eindcijfer van de cursus wordt pas vrijgegeven als de verplichte
taaltoets Nederlands behaald is. Studenten die de taaltoets niet met een
voldoende hebben afgesloten, dienen de remediërende cursus
schrijfvaardigheid te volgen.

Literatuur

• Syllabus Inleiding Gezondheidswetenschappen.
• Bouter LM. van Dongen MCJM. et al. 2016. Leerboek Epidemiologie. 7e
druk. ISBN: 9789036805612.
• Mackenbach JP & Stronks K. 2016. Volksgezondheid en gezondheidszorg.
8e druk. ISBN: 9789036813198.

Doelgroep

Verplicht voor eerstejaars Bsc Gezondheidswetenschappen.

Overige informatie

Gastdocent: Mr. Adriënne Tingen (Gezondheidsrecht, EMGO).

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module dien je jezelf in te tekenen op de module, het hoorcollege, het tentamen en eventuele deeltentamens via VUnet. De faculteit tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen.

Algemene informatie

Vakcode AB_470189
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.R. van Dijk
Examinator dr. M.R. van Dijk
Docenten dr. M.R. van Dijk
dr. M.H. Donker
prof. dr. I.H.M. Steenhuis
dr. J.E. Bosmans
R.J. Bense MSc
dr. M. van der Hoeven
dr. L.D.J. Kuijper
R. Oerlemans MSc
T.M. Vaessen MSc
J.J.R. van Roon MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: