Genen en cellen

2019-2020

Doel vak

Doel van het blok is de studenten kennis en inzicht in de Celbiologie en
Genetica bij te brengen, waarbij met name aandacht wordt besteed aan
ontregeling van de moleculaire mechanismen die basis kunnen vormen voor
het ontstaan van (overerfbare) ziekten.

Inhoud vak

De cursus kent twee onderdelen: Cellen (celbiologie) en Genen (genetika)
en beide onderdelen worden gegeven in twee fases. In de eerste fase
worden de basisbegrippen van de Celbiologie en de Genetika behandeld.
Voor het deel Cellen: de chemie van de cel,
de bouwstenen van de cel en de functie van membranen; Voor het deel
Genen: de structuur, opbouw en replicatie van DNA en de
regulatie van gen expressie . Deze eerste fase bevat een werkcollege en
een computerpraktikum.

In de tweede fase komen enkele specifieke onderwerpen aan de orde, en is
er aandacht voor de samenhang tussen de celbiologische en genetische
componenten van deze onderwerpen. Er is aandacht voor energie-gebruik en
stofwisseling, mutatie en kanker en signaal transductie in gezonde en
kanker cellen. Hierbij is er aandacht voor ziekten die ontstaan wanneer
de behandelde moleculaire processen niet normaal functioneren.
Tenslotte is er een apart college over pathologie waarin de gevolgen van
verstoorde processen in het lichaam die leiden tot waarneembare
ziekteverschijnselen (pathologie) als gevolg van cellulaire
aanpassingsreacties en celdood (necrose en apoptose) worden behandeld.
De tweede fase van de cursus bevat drie werkcolleges en een
computerpraktikum.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges: ong. 36 uur, werkcolleges (verplicht): ong. 16 uur,
computerpractica: 2uur (verplicht)
Online thuistoetsen (verplicht): ong. 24 uur

Toetsvorm

Per onderdeel (Genen en Cellen) twee schriftelijke deeltentamens met
meerkeuze vragen in het Engels. De eerste betreft het basis deel van de
cursus en
wordt afgenomen in de derde week van de cursus. De tweede betreft het
vervolg van de cursus en wordt afgenomen in de laatste week van de
cursus.
Daarnaast per college een digitale toets die online staat.
Het eindcijfer is het gemiddelde van de twee deeltentamens (90%) en het
resultaat van de online digitale toetsen (10%).
Wel dient voor beide deeltentamens tentamens apart een cijfer 5,0 of
hoger en voor de twee
deeltentamens samen een cijfer 5,5 te zijn gehaald om voor de cursus te
kunnen slagen.

Literatuur

Biology, 3rd Edition, Brooker, McGrawHill, inclusief toegang tot online
cursusmateriaal (beschikbaar op de Connect-site van de uitgever)
Zonder deze toegang kunnen de verplichte online toetsen niet gemaakt
worden.

Doelgroep

Verplicht voor eerstejaars BSc Gezondheidswetenschappen.

Overige informatie

Toegang tot de online versie van het boek en het bijbehorende
boekmateriaal (Connect-site uitgever) is nodig om de cursus te kunnen
doen.
Er wordt voor studenten die geen Biologie en/of scheikunde hebben gehad
tijdens hun vooropleiding een aantal bijscholings-bijeenkomsten
georganiseerd om extra aandacht aan de stof te geven.

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module dien je jezelf in te tekenen op de module, het hoorcollege, het tentamen en eventuele deeltentamens via VUnet. De faculteit tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen.

Algemene informatie

Vakcode AB_470194
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J.P. van Ulsen
Examinator dr. J.P. van Ulsen
Docenten dr. J.M. Kooter
dr. J.P. van Ulsen
R.J. Bense MSc
R.A. Snijder MSc
T.M. Vaessen MSc
R. Oerlemans MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Overig*, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep*, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: