Epidemiologie en biostatistiek III

2019-2020

Doel vak

Aan het eind van deze cursus dienen de studenten in staat te zijn om
zelfstandig verschillende onderdelen van gezondheids- of
klinisch wetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren als
voorbereiding op de Bachelorstage.
In de cursushandleiding zullen specifiekere leerdoelen vermeld staan.

Inhoud vak

Deze cursus is de afsluitende cursus van alle opeenvolgende
methodologische cursussen die in het bachelor traject worden gegeven. De
opgebouwde kennis uit Epidemiologie en Biostatistiek I (AB_470231, GZW),
Methodologie I (AB_487035, G&L) en -II (AB_470227, GZW; AB_487014, G&L)
zal worden toegepast bij het uitvoeren van verschillende onderdelen van
(kwantitatief) wetenschappelijk onderzoek.
De studenten zullen aan de hand van een zelf geïdentificeerd probleem
vanuit een bestaande dataset een relevante vraagstelling formuleren en
een
onderzoeksplan schrijven dat methodologisch verantwoord en praktisch
uitvoerbaar is, en daarmee een bijdrage levert aan de oplossing van het
probleem. Vervolgens zal de dataset geanalyseerd worden op een zodanige
wijze dat er antwoord gegeven kan worden op de vraagstelling. Deze
onderzoeksresultaten zullen
zowel mondeling als schriftelijk worden gerapporteerd. Tussentijds
voorzien de studenten elkaar van feedback (peer review) ter
ondersteuning en verbetering van de eigen en andermans eindproducten.
In de cursus wordt tevens aandacht besteed aan kritisch wetenschappelijk
lezen en redeneren. Dit wordt getoetst middels een take home tentamen
halverwege de cursus. Ten slotte leren studenten onder andere in
workshopvorm
effectief schriftelijk en mondeling doelgroepgericht presenteren van
onderzoeksresultaten waarin studenten actief aan de slag gaan met het
vertalen en (doelgroepgericht) communiceren van onderzoeksresultaten
naar beleid.

Onderwijsvorm

Onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges, een
workshop, spreekuren en zelfstudie.
Een inspanningsverplichting bij alle contactmomenten verplicht.
Aantal uren contactonderwijs: 20-25 uur per week gedurende de looptijd
van de cursus, rest zelfstudie.

Toetsvorm

Deze cursus bestaat uit de het wetenschappelijk artikel (70% van het
eindcijfer; groep), de peer review (10% van het eindcijfer; groep), een
persbericht (20% van het eindcijfer; individueel), en een kritisch lezen
take home tentamen (onvoldoende/voldoende/0.25 bonuspunt; individueel).
Bovendien dient elke student minimaal 1 keer bij een van de geplande
werkgroepen succesvol een presentatie te geven over het onderzoek waar
zijn/haar groepje aan werkt om de cursus succesvol af te kunnen ronden.
Alle opdrachten en het tentamen dienen met minimaal een voldoende (5.5)
te worden beoordeeld om te slagen voor de cursus. Hoewel er in groepjes
aan de opdrachten gewerkt zal worden, zal elke student een individueel
cijfer krijgen.
Studenten Gezondheid en Leven schrijven verplicht een Engelstalig
artikel, studenten Gezondheidswetenschappen hebben de keuze voor
Nederlands of Engels. Voor de overige opdrachten hebben studenten de
keuze of deze in het Engels of Nederlands geschreven worden.

Vereiste voorkennis

Studenten moeten voldoen aan de ingangseisen van het derde jaar om deze
cursus te mogen volgen. D.w.z. dat zij: 1) voor alle examenonderdelen
uit het eerste jaar zijn geslaagd en 2) minimaal 30 studiepunten uit het
tweede jaar hebben behaald. Studenten moeten tevens de cursus
Epidemiologie en Biostatistiek II (AB_470227) of Methodologie II
(AB_487014) uit het tweede jaar met een voldoende hebben afgerond om
deze cursus te mogen volgen.

Literatuur

-J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek. Elsevier
Gezondheidszorg, Maarssen
-L.M. Bouter, M.C.I.M van Dongen en G.A. Zielhuis. Epidemiologisch
onderzoek, opzet en interpretatie. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten
-Cursushandleiding met mogelijk aanvullende literatuur

Doelgroep

Verplicht voor derdejaars BSc Gezondheidswetenschappen en derdejaars
Gezondheid en Leven (major Gezondheidswetenschappen en major Klinische
Wetenschappen met een gezondheidswetenschappelijke stage focus).

Overige informatie

-Het volgen van deze cursus is een ingangseis voor de Bachelorstage
-Studenten uit de opleiding Gezondheidswetenschappen volgen deze cursus
samen met studenten uit de opleiding Gezondheid en Leven (major
Gezondheidswetenschappen en major Klinische Wetenschappen met een
Gezondheidswetenschappelijke stage focus)
-De kennis en vaardigheden uit de leerlijn academische en professionele
vaardigheden wordt actief toegepast

Afwijkende intekenprocedure

Studenten kunnen zich inschrijven in VUnet voor de cursus. De inschrijving voor de werkgroepen gebeurt in de eerste week van de cursus via CANVAS.

Algemene informatie

Vakcode AB_470228
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. T. Hoekstra
Examinator dr. T. Hoekstra
Docenten dr. T. Hoekstra
M.O. Kok

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Hoorcollege, Werkgroep

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: