Humane ontwikkeling

2019-2020

Doel vak

Aan het eind van de cursus kun je:
1. de normale embryonale en foetale ontwikkeling van verschillende
vitale organen van de mens tot in detail begrijpen en beschrijven.
2. de genetische aansturing en signaaltransductie van deze ontwikkeling
tot in detail beschrijven en analyseren.
3. de effecten van teratogenen op de aanleg en ontwikkeling van organen
beschrijven en implicaties hiervan analyseren.
4. de consequenties van een verstoorde aanleg en ontwikkeling van
de behandelde organen voor de gezondheid van de mens herleiden en
beschrijven.
5. de (proefdier-)experimentele benadering van normale en verstoorde
embryonale en foetale ontwikkeling begrijpen en beschrijven.
6. schriftelijk rapporteren over normale en abnormale embryologische
ontwikkeling op zowel morfologisch als moleculair niveau (onderdeel van
de Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA)).
7. een ethisch dilemma gerelateerd aan de implicaties van een afwijkende
genetische aansturing en embryonale ontwikkeling analyseren door het
doorlopen van verschillende fases, en een eindoordeel geven (onderdeel
van de Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA)).

Inhoud vak

Deze keuzecursus vormt een verdieping van de eerstejaars cursus Humane
levenscyclus 1. Het concept van orgaanontwikkeling vanaf de
vroeg-embryonale periode tot het moment van functionele rijping bij de
mens staat centraal in deze cursus. Dit concept zal de basis vormen voor
de nadere bestudering van een aantal vitale organen (o.a. hersenen,
nieren, geslachtsorganen en het maag-darmkanaal) vanuit zowel
morfologisch als moleculair perspectief. Hierbij zullen de volgende
aspecten aan de orde komen:
genetische aansturing, endocriene aspecten, morfogenese en functionele
rijping. Daarnaast zullen factoren die geassocieerd zijn met een
abnormale ontwikkeling worden belicht.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (8 x 2 uur)
Probleem gestuurd onderwijs (PGO) werkgroepen (6 x 2 uur)
Practica (4 x 2 uur)
Dilemma gestuurd onderwijs (DGO) werkgroep (1 x 2 uur)
Zelfstudie (130 uur)

Aanwezigheid is verplicht bij PGO en DGO werkgroepen en bij de practica,
inclusief de excursie naar Museum Vrolik

Toetsvorm

• Tentamen:
 Gesloten vragen: meerkeuze, matching en fill-in-the-blanks vragen
 Afname: digitaal

• Weging toetsonderdelen:
 Tentamen: 60%
 Mini-review: 30%
 DGO opdracht: 10%

• Compensatie:
 Alle onderdelen moeten minimaal met een 5,5 zijn beoordeeld om voor
deze cursus te slagen

• Herkansing opdrachten:
 Bij hertentamen moment en in volgend academisch jaar

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): in DGO opdracht (summatief)
 Informatievaardigheden: t.b.v. schrijven minireview en DGO opdracht
(summatief)
 Schrijfvaardigheden: minireview en DGO opdracht (summatief)
 Presentatievaardigheden: in PGO werkgroep (formatief)
 Samenwerken: in PGO werkgroepen en bij schrijven mini-review
(formatief)
 Klinisch redeneren: in gastcollege verstoorde darmontwikkeling
(formatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden theorie: in hoorcolleges en in PGO werkgroepen
(summatief)
 Onderzoeksmethoden praktijk: in microscopie practicum en
kippenembryologie practicum (formatief)

• Leerlijn International Communication in Science:
 Engels lezen: artikelen t.b.v. minireview, artikelen t.b.v. PGO en
DGO, leerboek (formatief)
 Engels schrijven: mini-review (summatief)

Literatuur

• Developmental Biology, Gilbert and Barresi, 11th edition; Sinauer
Associates, inc. ISBN 9781605354705; Engels.
• Levenscyclus van de mens: ontwikkeling en gezondheid van conceptie tot
ouderdom. Van Eck van der Sluijs - van de Bor M., de Gier B., editors.
Amsterdam: VU University Press; ISBN 9789086596867; Nederlands.
• Practicumhandleiding voor de vier verplichte practica; digitaal
beschikbaar via Canvas vanaf twee weken voor aanvang van de cursus;
verplicht afgedrukt mee te
nemen naar de practica; Nederlands.
• Algemene en specifieke cursusinformatie en informatie m.b.t. het
Probleem Gestuurd Onderwijs en de opdrachten; digitaal beschikbaar via
Canvas
vanaf twee weken voor aanvang van de cursus; Nederlands.
• Primaire en overzichtsartikelen ten behoeve van het Probleem Gestuurd
Onderwijs. De links naar de betreffende artikelen worden twee weken voor
aanvang van de cursus op Canvas beschikbaar gemaakt; Engels.

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2 en 3
Major Biomedische Wetenschappen (BMW) en major Klinische Wetenschappen
(KW)
Keuzecursus

Overige informatie

BSc Honoursprogramma Stervariant

Bij dit studieonderdeel is het voor studenten die het Bachelor
Honoursprogramma van Gezondheid en Leven volgen, mogelijk te kiezen voor
de stervariant. Bij de stervariant wordt aan het bovenomschreven
studieonderdeel een individueel literatuuronderzoek toegevoegd naar een
onderwerp dat binnen de cursus aan de orde komt. Over dit
literatuuronderzoek rapporteert de student in een verslag, dat de vorm
heeft van een wetenschappelijk artikel. Het thema van dit
literatuuronderzoek wordt in overleg tussen de docent en de student
vastgesteld. Het literatuuronderzoek wordt individueel begeleid door de
docent die voor de cursus verantwoordelijk is. Het verslag wordt apart
beoordeeld met een cijfer. De stervariant wordt geregistreerd onder een
aparte vakcode. De beoordeling van de stervariant telt niet mee in de
eindbeoordeling van de cursus zelf. De studielast van de stervariant van
de cursus bedraagt 3 EC boven de normale belasting van de cursus.

Docenten: Dr. M. Brouns (coördinator), Dr. L. van der Kallen, L. Möller,
MSc, gastsprekers

Afwijkende intekenprocedure

VUnet; groepen via Canvas (zie rooster.vu.nl)

Aanbevolen voorkennis

De cursus Humane levenscyclus 1 (AB_1161) wordt aanbevolen als
voorkennis.

Algemene informatie

Vakcode AB_487008
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.R. Brouns
Examinator dr. M.R. Brouns
Docenten dr. L.R. van der Kallen
L.M. Möller MSc
dr. M.R. Brouns

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum*, Werkgroep*, Excursie, Werkcollege*, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: