Jeugd en gezondheid

2019-2020

Doel vak

Het doel van de tweede- en derdejaars keuzecursus Jeugd en gezondheid is
het verwerven van kennis van en inzicht in de gezondheid van 0-19
jarigen in brede zin en een aantal belangrijke thema’s op dit gebied.
Tevens heeft de cursus tot doel het (verder) ontwikkelen van academische
vaardigheden door middel van opdrachten.

Na afloop van de cursus Jeugd en gezondheid is de student in staat om:
1. De historie, het doel, de organisatie, het beleid en de taken van de
Nederlandse jeugdgezondheidszorg (JGZ) te beschrijven en te benoemen;
2. Het bereik en de effectiviteit van de Nederlandse JGZ (waaronder
verschillende preventieprogramma’s ter bevordering van de gezondheid van
0-19 jarigen) te beschrijven;
3. Factoren te benoemen die de gezondheid van 0-19 jarigen in het
verleden, vandaag de dag en in de nabije toekomst bedreig(d)en dan wel
bevorder(d)en;
4. Wetenschappelijke literatuur m.b.t. jeugdgezondheid(szorg) te zoeken,
te selecteren, kritisch te lezen en te interpreteren;
5. Op basis van (wetenschappelijke) literatuur een presentatie te geven.

Inhoud vak

De cursus start met een kennismaking met de
jeugdgezondheidszorg in Nederland. Er wordt aandacht besteed aan de
historie, het doel, de organisatie, de taken en het beleid van de
jeugdgezondheidszorg. Vervolgens vindt verdieping plaats van een aantal
belangrijke thema’s op het gebied van de gezondheid van 0-19 jarigen
waaronder obesitas,
het Rijksvaccinatieprogramma en SOA. Tot slot wordt ruim aandacht
besteed aan de geestelijke gezondheid en het gedrag van 0-19 jarigen. Er
wordt ingegaan op mogelijke
problematiek (waaronder autisme, ADHD, verslaving, kindermishandeling)
en indien van toepassing wordt de onderliggende neurobiologie besproken.
Bovengenoemde thema’s zijn afhankelijk van beschikbaarheid van
gastsprekers en zijn daarom onder voorbehoud.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (22 uur)
Werkgroepen (8 uur)
Hoorcollege op locatie (6 uur)
Project inclusief (poster)presentatie en reflectie (40 uur)
Zelfstudie (92 uur)

Hoorcolleges, zowel op de VU als op locatie, zijn niet verplicht, maar
aanwezigheid is sterk aangeraden. De werkgroepen zijn verplicht, met
uitzondering van een paar facultatieve werkgroepen, waarin aan het
project gewerkt wordt. De activiteiten van het project op locatie zijn
verplichte onderdelen van het project, evenals de presentatie van het
project (toetsmoment).

Toetsvorm

• Tentamen:
 Vragen: combinatie open en gesloten vragen
 Afname: digitaal

• Weging onderdelen:
 Tentamen: 60%
 Project: 40%

• Compensatie:
 Geen compensatie mogelijk tussen toetsonderdelen

• Herkansing opdrachten:
 Bij hertentamen moment (bij onvoldoende opdracht)/in volgend
academisch jaar (gehele opdracht)

• Leerlijn Academische Vaardigheden:
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): in project (summatief)
 Informatievaardigheden: t.b.v. project (summatief)
 Schrijfvaardigheden: in project (summatief)
 Presentatievaardigheden: in project (summatief)
 Samenwerken: in project (summatief)

• Leerlijn International Science Communication:
 Engels lezen: in lesmateriaal / project (formatief)

Literatuur

Digitale syllabus met hierin o.a. instructies en achtergrondinformatie
met betrekking tot de plenaire sessies, werkgroepen en opdrachten.
Literatuur ten behoeve van de cursus wordt voor aanvang van de cursus
door middel van links op Canvas beschikbaar gemaakt (zowel Engels als
Nederlands).

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2 en 3
Major major Gezondheidswetenschappen (GW) en major Klinische
Wetenschappen (KW)
Keuzecursus

Overige informatie

Esther Molenaar, PhD (coördinator en docent), Eva Sugeng, MSc
(co-coördinator en docent), Jelske van der Burg, MSc en Marijke de Cock,
PhD

Een greep uit de gastsprekers (alfabetisch geordend en onder voorbehoud:
de definitieve gastsprekers worden twee weken voor aanvang van de cursus
door middel van het rooster op Canvas bekend gemaakt).
• Renske Emmelkamp, Ouder- en Kindteams Amsterdam
• Laura van der Meij, SOA poli, GGD Amsterdam
• Dr. Carry Renders, EMGO instituut, VUmc, Amsterdam
• Prof. dr. Guus Smit, Afdeling Moleculaire en Cellulaire Neurobiologie,
VU Amsterdam
• Ilona Steenkamer, MSc, Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering
en Zorginnovatie, GGD Amsterdam
• Renske Theus, MSc, GGD Amsterdam
• Maartje Visser, MSc, afdeling Epidemiologie en Surveillance, RIVM,
Bilthoven
• Dr. Jeroen de Wilde, Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde,
LUMC, Leiden

Afwijkende intekenprocedure

VUnet; groepen via Canvas. Het maximum aantal deelnemers van deze cursus bedraagt 80.

Aanbevolen voorkennis

Humane levenscyclus 2 (eerste jaar, cursuscode AB_1133)

Algemene informatie

Vakcode AB_487010
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator E.J. Sugeng MSc
Examinator dr. E.A. Molenaar
Docenten dr. E.A. Molenaar
E.J. Sugeng MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*, Excursie

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.