Methodologie 1

2019-2020

Doel vak

De student:

• Kan van de meest gebruikelijke studiedesigns in de epidemiologie
voor- en nadelen benoemen in de context van een levenswetenschappelijk
voorbeeld
• Is in staat om te beredeneren welke bronnen van vertekening
mogelijk zijn, gegeven een onderzoeksopzet, en in welke richting
resultaten hierdoor mogelijk vertekend zijn.
• Kan uitleggen wat het belang is van beschrijvende statistiek en is in
staat gegevens te beschrijven in termen van locatie en spreiding en
soort verdeling, en ze grafisch op passende wijze weer te
geven.
• Kan uitleggen wat de rol van kansmodellen is binnen de context van een
statistisch probleem
• Is in staat uit te leggen hoe een statistische toets en/of een
betrouwbaarheidsinterval werkt, hoe uitkomsten ervan moeten worden
geïnterpreteerd, en kan een elementair voorbeeld uitvoeren.
• Kan een (eenvoudig) wetenschappelijk artikel kritisch beoordelen op de
methodologische en statistische kwaliteit en uitleggen in hoeverre de
gekozen statistiek bijdraagt aan de kwaliteit van de resultaten

Inhoud vak

Methodologie I vormt een introductie in de onderzoeksmethodologie van de
Levenswetenschappen en vormt de basis voor methodologie-onderwijs binnen
de Bachelor van Gezondheid en Leven. De cursus is geënt op de principes
achter Blended Learning en Skills-based Education.

De nadruk ligt hierbij op de Epidemiologie en Statistiek. De stof wordt
via verstrekte toegang tot eLearnings en ander Online materiaal,
aangevuld met boeken en te verstrekken documenten aangeboden in
zelfstudie, ter voorbereiding op werkgroepen, waarin met deze stof wordt
gewerkt en geoefend. Er zijn interactieve hoorcolleges ter
ondersteuning.

Onderwerpen zijn: onderzoeksdesigns, selectie, misclassificatie,
confounding en effectmodificatie, beschrijvende statistiek, inferentiële
statistiek (nulhypothese toetsen en betrouwbaarheidsintervallen) en
reflectie op statistische methoden.

In week 1-2 leren de studenten (onthouden en begrijpen) de
basisbegrippen van de epidemiologie en statistiek. Studenten werken in
groepen aan een casus (een wetenschappelijk vraagstuk) en bediscussiëren
in een presentatie de statistische conclusies. Wat betekenen ze? Hoe is
de correcte interpretatie?

In week 3-4 is de focus op onderzoeksontwerp (toepassen). Studenten
bedenken voor een (relevant en actueel) vraagstuk een onderzoeksopzet,
waarbij nagedacht wordt over hoe de metingen moeten worden georganiseerd
en hoe de analyse wordt uitgevoerd. Dit resulteert in een onderzoeksplan
dat wordt beoordeeld.

In week 5-6 staat de analyse centraal (analyseren) en buigen groepen
studenten zich over een wetenschappelijk artikel, en vatten dit artikel
samen in epidemiologische en statistische termen. De studenten
presenteren hun bevindingen aan elkaar.

In week 7-8 reviewen studenten artikelen in groepen (evalueren), waarbij
de keuzes van de onderzoekers, de rol van de statistiek in de
rechtvaardiging van de conclusies en de beperkingen van de
onderzoeksopzet worden onderzocht. Binnen de werkgroepen vindt debat
tussen de studentgroepen over de bevindingen plaats.

Als rode draad door de cursus heen (vanaf grofweg week 3) werken de
studentgroepjes aan een kennisclip, waarin een veelgemaakte fout, een
methodologisch probleem of een ingewikkeld concept binnen de statistiek
wordt uitgewerkt. Studenten geven feedback op elkaars werk en krijgen
die ook van hun docent. De studenten nemen met betrekking tot hun
gemaakte clip een duidelijk standpunt in, en geven aanbevelingen voor de
toekomst.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (20 uur)
Werkgroeponderwijs (verplicht, 28 uur)
Projecten (verslagen, presentaties, kennisclips) (80 uur)
Zelfstudie (e-Learnings, leeswerk) (40 uur)

Toetsvorm

• Weging toetsonderdelen:
 Groepspresentatie begrip statistiek: 20%
 Schriftelijke opdracht onderzoeksontwerp: 20%
 Groepsdebat: 10%
 Kennisclip: 50%

• Compensatie:
 De kennisclip moet minstens voldoende zijn
 Het gewogen gemiddelde van de onderdelen dient >= 5.5 te zijn

• Herkansing opdracht(en):
 De schriftelijke opdracht en de kennisclip kunnen bij de herkansing
worden ingeleverd
 De herkansing van de kennisclip betekent: een kennisclip over een
ander onderwerp

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): staat centraal binnen de schriftelijke opdracht en
groepsdebat (summatief)
 Informatievaardigheden: artikelen opzoeken voor eigen gebruik
(formatief)
 Schrijfvaardigheden: schrijfopdracht (summatief)
 Presentatievaardigheden: kennisclip (summatief)
 Samenwerken: bij alle onderdelen wordt in groepen gewerkt (formatief)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden theorie: bijv. onderzoeksopzet / informatie
verzamelen: getoetst binnen groepsopdracht onderzoeksontwerp (summatief)
 Onderzoeksmethoden praktijk: bijv. data verzamelen / data analyse /
data interpretatie / ICT: getoetst in groepsdebat (summatief)
 Statistiek theorie: bijv. onderzoeksopzet / informatie verzamelen:
getoetst in groepspresentatie begrip statistiek (summatief)
 Statistiek praktijk: bijv. data verzamelen / data analyse / data
interpretatie / ICT: getoetst in groepspresentatie, groepsopdracht en
debat (summatief)

Literatuur

Aanbevolen: L.M. Bouter, M.C.J.M van Dongen, G.A. Zielhuis en M.P.A
Zeegers.
Leerboek Epidemiologie, 2016. Springer Media B.V. ISBN: 9789036805612

Verplicht: J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek, 4e
druk, 2016.
Springer Media B.V. ISBN: 9789036815338.

Verstrekte literatuur door docenten tijdens de cursus.

Doelgroep

BSc Gezondheid en Leven Jaar 1
Verplichte cursus

Overige informatie

Docenten:
Dr. Jonáh Stunt, Dr. Lothar Kuijper, Dr. Michiel de Boer

Afwijkende intekenprocedure

Voor alle eerstejaars vakken van Gezondheid en Leven geldt: je dient jezelf via VUnet in te tekenen op: - de hoorcolleges - de (deel)tentamens c.q. het tentamen Het onderwijsbureau tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen op basis van de tutorgroepen. Let op: indien je één of meerdere opdrachten en/of de deeltentamens c.q. het tentamen moet herkansen dien je jezelf ook in te tekenen voor het hertentamen.

Aanbevolen voorkennis

Deelname aan Zicht op Gezondheid en Leven

Algemene informatie

Vakcode AB_487035
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. L.D.J. Kuijper
Examinator dr. L.D.J. Kuijper
Docenten dr. M.R. de Boer
dr. J.J. Stunt
dr. L.D.J. Kuijper

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Overig*, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: