Sociale geografie II

2019-2020

Doel vak

Dit studieonderdeel is vooral bedoeld voor wie aardrijkskundedocent wil
worden of zich breder wil oriënteren op sociale geografie. Via
literatuurstudie, eigen onderzoek en ontwerpactiviteiten verdiepen
studenten hun geografische kennis en geografische vaardigheden op het
gebied van sociale geografie.
Eindtermen:
1. Studenten verdiepen hun geografisch wereldbeeld en inzicht in
geografische vraagstukken aan de hand van literatuur en colleges
2. Studenten combineren geografische kennis en geografische
vaardigheden in het ontwerpen van een regionaal- geografische excursie.
3. Studenten combineren geografische kennis en geografische
vaardigheden in het schrijven van een vakpublicatie die gebaseerd is op
eigen geografisch onderzoek.

Inhoud vak

Verdieping van het vak sociale geografie op een wijze die voorsorteert
voor het eerstegraads leraarschap aardrijkskunde maar ook bruikbaar is
voor hen die een baan ambiëren in het brede terrein van geografie voor
educatie en communicatie of hun algemene geografische kennis willen
verbreden. Er is aandacht voor geografische concepten, benaderingen en
subdisciplines. Ook het structureren van geografische kennis is een
belangrijk onderdeel. Naast kennisverwerving wordt er geoefend met het
schrijven van een geografische publicatie en het verrichten van een
doelgroep gericht geografisch onderwijsproduct in de vorm van een
excursie.

Onderwijsvorm

Het vak vereist veel zelfstandigheid van de studenten.
Het omvat:
Literatuurstudie in zelfstudie 110 uur
Hoor-werkcolleges 22 contacturen
Een tentamen: 4 uur
Een regionaal-geografische excursie ontwerpen: 100 uur
Een vakpublicatie over regionaal geografisch onderzoek: 100 uur
Begeleiding vindt plaats via gerichte colleges en werkbesprekingen.
Totaal 336 uur (12 EC)

Toetsvorm

Schriftelijk open boek tentamen over de literatuur en de colleges (40%),
een zelf ontworpen regionaal-geografische excursie (30%) en het
schrijven van een vakpublicatie over een regionaal-geografisch onderzoek
(30%).

Vereiste voorkennis

Sociale geografie I afgerond hebben

Literatuur

1. Pater, B. (2014), De ontdekking van de geografie hoofdstuk 1, 5 en 8
2. Taylor PJ & Flint C (2007). Political geography: world-economy,
nation-state and locality. Hoofdstukken 1, 2 en een derde naar keuze.
3. Paul Knox & Steven Pinch (2010) Urban social geography,
Pearson/Prentice Hall: Essex. Hoofdstuk 2, 3, en 8.
4. IRGEE en Geografie 2010-2014) een selectie van artikelen, ca. 100 pp.
5. Lambert & Jones (2013) Debates in Geography Education, London:
Routledge. Twee nader op te geven hoofdstukken.
6. Aanvullende literatuur door de studenten zelf aan te leveren na
overleg met de docent (4 artikelen) en hierop aansluitende aanvullende
literatuur van de docent (2 artikelen).

Doelgroep

Master studenten Aarde & Economie en Aardwetenschappen. Verplicht voor
studenten die eerstegraads docent aardrijkskunde willen worden. Andere
geïnteresseerden zijn welkom.

Overige informatie

Nadere informatie bij Iris Pauw- i.pauw@vu.nl

Aanbevolen voorkennis

Het blad Geografie lezen.

Algemene informatie

Vakcode AM_1051
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. I. Pauw
Examinator drs. I. Pauw
Docenten drs. I. Pauw

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege