Kwalitatief onderzoek

2019-2020

Doel vak

De cursus heeft als doel kennis en inzicht te bieden in de beginselen
van kwalitatief empirisch onderzoek en om vaardigheden te ontwikkelen
bij de opzet en uitvoering daarvan.

De cursus kent de volgende leerdoelen:

De student kan:
• Verschillende epistemologische benaderingen uitleggen en herkennen in
wetenschappelijke publicaties
• Uitleggen en herkennen wat de rol van theorie is in verschillende
fasen van een kwalitatief onderzoek
• De kwaliteit van een kwalitatief wetenschappelijk onderzoeksartikel
beoordelen
• De beginselen van kwalitatief empirisch onderzoek en de meest
gebruikte methoden herkennen, uitleggen en plaatsen in de context van
wetenschappelijk onderzoek
• Verschillende kwalitatieve onderzoeksdesigns onderscheiden en
uitleggen binnen welk onderzoek ze passend zijn
• Uitleggen welke stappen worden doorlopen in verschillende typen
data-analyse in kwalitatief onderzoek
• Beargumenteren of een gezondheidswetenschappelijk probleem/fenomeen
onderzocht kan worden middels een kwalitatieve methodologie.
• Onder begeleiding van een docent zelf een (kleinschalig) empirisch
wetenschappelijk
onderzoek opzetten en uitvoeren (d.m.v. semi-gestructureerde interviews)
• Uitleggen wat ethiek in kwalitatief onderzoek betekent en deze
ethische principes toepassen in het eigen leeronderzoek
• Onderzoeksdata analyseren en rapporteren in de vorm van een
wetenschappelijk
(groeps)artikel
• Peerfeedback geven aan een medestudent over zijn/haar manier van
interviewen
• In een groepsopdracht bijdragen aan het functioneren van een team,
zelf met ideeën komen en de gestelde taken in lijn met de opdracht
uitvoeren

Inhoud vak

In deze cursus wordt aandacht besteed aan kwalitatief onderzoek binnen
de gezondheidswetenschappelijke onderzoekspraktijk. Daarbij wordt onder
andere ingegaan op kenmerken van kwalitatief onderzoek, de keuze voor
een geschikt onderzoeksdesign, verschillende methoden van
dataverzameling (o.a. het semigestructureerde interview), analyse van
kwalitatieve data, de rol en attitude van de onderzoeker en
verschillende procedures om de methodologische kwaliteit te waarborgen.
Deze kennis wordt getoetst door middel van een tentamen.

Een belangrijk onderdeel van deze cursus is het zelf uitvoeren van een
kwalitatief onderzoek. In groepjes van 4-6 studenten wordt een eigen
Leeronderzoek (LO) uitgevoerd waarbij alle fasen van onderzoek aan bod
komen. Onder begeleiding van een werkgroep docent leren studenten hoe ze
zich kunnen voorbereiden op een semigestructureerd interview (o.a. door
het maken van een interview guide). Iedere student werft respondenten,
neemt een interview af en observeert indien mogelijk bij een interview.
Studenten
reflecteren op hun eigen interview vaardigheden en op die van een
medestudent (d.m.v. peerfeedback). De transcripten van de interviews
vormen de dataset die zal worden geanalyseerd op een zodanige wijze dat
er antwoord gegeven kan worden op de geformuleerde onderzoeksvraag. Over
de onderzoeksresultaten wordt gerapporteerd in de vorm van een
wetenschappelijk (groeps)artikel.

Onderwijsvorm

- Hoorcolleges
- Werkgroepen (100% aanwezigheidsverplichting)
- Samenwerken in groepjes van 4-6 studenten aan het Leeronderzoek (ook
buiten de werkgroepen)

Toetsvorm

• Schriftelijk tentamen (50% van het eindcijfer)
• Schriftelijk (groeps)artikel (50% van het eindcijfer)
• Logboek, transcripten, samenvattingen van de interviews in het
leeronderzoek (voldoende / onvoldoende)
Alle onderdelen moeten minimaal met een voldoende (5,5) beoordeeld zijn
om het vak te kunnen halen. Er kan niet onderling gecompenseerd worden.
In geval van een onvoldoende voor tentamen of groepsverslag kunnen de
betreffende onderdelen herkanst worden.

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

Boek (verplicht):
Judith Green & Nicki Thorogood (2018). Qualitative Methods for Health
Research. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage
Overig materiaal wordt tijdens de cursus aangeboden.

Doelgroep

Premaster studenten Gezondheidswetenschappen

Overige informatie

Enkele weken voor de start van de cursus zal via de digitale
leeromgeving informatie gegeven worden over de cursus en hoe men zich
(eventueel al als groepje) kan inschrijven bij een werkgroepdocent.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten moeten zich via Canvas zelf intekenen bij een werkgroep.

Aanbevolen voorkennis

Pope C & Mays N. Qualitative Research: Reaching the parts other methods
cannot reach: an introduction to qualitative methods in health and
health services research. BMJ 1995; 311: 42-45
Britten N. Qualitative Research: Qualitative interviews in medical
research. BMJ 1995; 311: 251-253

Algemene informatie

Vakcode AP_1001
Studiepunten 6 EC
Periode P3+4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator M. Bakker
Examinator M. Bakker
Docenten M. Bakker
S.M.W. Woelders-Peters
dr. H.E. Brandt
prof. dr. T.A. Abma

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: