Methodologie en toegepaste biostatistiek III

2019-2020

Doel vak

Aan het eind van deze cursus dienen de studenten in staat te zijn om
zelfstandig verschillende onderdelen van gezondheidswetenschappelijk
onderzoek te kunnen uitvoeren als voorbereiding op de Masterstage. In de
cursushandleiding zullen specifiekere leerdoelen vermeld staan.

Inhoud vak

Deze cursus is de afsluitende cursus van alle opeenvolgende
methodologische cursussen die in het premaster traject worden gegeven.
De opgebouwde kennis uit Methodologie en Biostatistiek I en -II zal
worden toegepast bij het uitvoeren van verschillende onderdelen van
(kwantitatief) wetenschappelijk onderzoek. De studenten zullen aan de
hand van een zelf geïdentificeerd probleem vanuit een bestaande dataset
een relevante vraagstelling formuleren en een onderzoeksplan schrijven
dat methodologisch verantwoord en praktisch uitvoerbaar is, en daarmee
een bijdrage levert aan de oplossing van het probleem. Vervolgens zal de
dataset geanalyseerd worden op een zodanige wijze dat er antwoord
gegeven kan worden op de vraagstelling. Deze onderzoeksresultaten zullen
zowel mondeling als schriftelijk worden gerapporteerd. Tussentijds
voorzien de studenten elkaar van feedback (peer review) ter
ondersteuning en verbetering van de eigen en andermans eindproducten. In
de cursus wordt tevens aandacht besteed aan kritisch wetenschappelijk
lezen en redeneren. Dit wordt getoetst middels een take home tentamen
halverwege de cursus.

Onderwijsvorm

Onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges,
spreekuren en zelfstudie. Een inspanningsverplichting bij alle
contactmomenten verplicht. Aantal uren contactonderwijs: 8 uur per week
gedurende de looptijd van de cursus, rest zelfstudie.

Toetsvorm

Deze cursus bestaat uit de het wetenschappelijk artikel (70% van het
eindcijfer; groep), de peer review (30% van het eindcijfer; groep), en
een kritisch lezen take home tentamen (onvoldoende/voldoende/0.50
bonuspunt; individueel). Bovendien dient elke student minimaal 1 keer
bij een van de geplande werkgroepen succesvol een presentatie te geven
over het onderzoek waar zijn/haar groepje aan werkt om de cursus
succesvol af te kunnen ronden. Alle opdrachten en het tentamen dienen
met minimaal een voldoende (5.5) te worden beoordeeld om te slagen voor
de cursus. Hoewel er in groepjes aan de opdrachten gewerkt zal worden,
zal elke student een individueel cijfer krijgen.

Vereiste voorkennis

Studenten wordt aangeraden de cursussen Methodologie en Toegepaste
Biostatistiek I en -II met succes te hebben afgerond.

Literatuur

-J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek. Elsevier
Gezondheidszorg, Maarssen -L.M. Bouter, M.C.I.M van Dongen en G.A.
Zielhuis. Epidemiologisch onderzoek, opzet en interpretatie. Bohn
Stafleu Van Loghum, Houten -Cursushandleiding met mogelijk aanvullende
literatuur

Doelgroep

Verplicht voor Premasterstudenten Health Sciences

Afwijkende intekenprocedure

Studenten kunnen zich inschrijven in VUnet voor de cursus. De inschrijving voor de werkgroepen gebeurt in de eerste week van de cursus via CANVAS.

Algemene informatie

Vakcode AP_1002
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. T. Hoekstra
Examinator M.O. Kok
Docenten dr. T. Hoekstra
M.O. Kok

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Hoorcollege, Werkgroep

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: