Gezondheidseconomie

2019-2020

Doel vak

Gezondheidseconomie is het wetenschappelijk onderzoek dat zich bezig
houdt met de werking van de gezondheidszorgmarkt. Vanuit een economische
perspectief kijkt de gezondheidswetenschapper hoe de zorg efficiënter
kan worden georganiseerd waarbij mensen nog steeds de kwalitatief goede
zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben ongeacht factoren zoals
geslacht, leeftijd en sociaal economische status.

Kennis van gezondheidseconomie is daarom cruciaal voor
gezondheidswetenschappers die zich in de toekomst bezig gaan houden met
het maken van zorgbeleid en het adviseren voor beleidsmakers in de zorg.
Deze gezondheidswetenschapper werkt bijvoorbeeld bij
overheidsinstanties, adviesbureaus, zorginstellingen en
zorgverzekeraars.

Aan het eind van deze cursus hebben de studenten voldoende basiskennis
van economische begrippen om gezondheidswetenschappelijke literatuur te
begrijpen en de werking van verschillende zorgmarkten te beschrijven en
uit te leggen. Daarnaast kunnen studenten deze kennis toepassen om
actuele problemen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg te analyseren
en mogelijke oplossingen vanuit een economisch perspectief creëren.

Inhoud vak

Cursusdoelen:
De student kan
1) de economische concepten van de vraagzijde toepassen en analyseren.
2) de economische concepten van de aanbodzijde toepassen en analyseren.
3) de basisprincipes van economische evaluaties toepassen en analyseren.
4) de rol van (socio-economische) determinanten van de productie van
gezondheid en de vraag naar gezondheidszorg analyseren en evalueren.
5) kan gezondheidsmarkten analyseren.
6) kan verzekeringstheorie toepassen en zorgverzekeringsmarkten
analyseren.

Onderwijsvorm

Het vak beslaat een periode van acht weken. Deze cursus wordt
uitsluitend geroosterd op dinsdag. Gemiddeld zullen de studenten vier
uur hoorcolleges (H) per week en drie uur werkgroepen (W) per week
krijgen. Ter voorbereiding van de werkgroepen dienen studenten
opdrachten voor te bereiden en literatuur te bestuderen. Verder dienen
studenten in tweetallen een opdracht (O) thuis uit te werken. Deze
thuisopdracht bestaat uit het kritisch lezen van een wetenschappelijk
artikel en het beantwoorden van een aantal vragen. Contacturen: zeven
uur per week.

Toetsvorm

Het eindcijfer van de cursus wordt gebaseerd op twee schriftelijke
tentamens (deeltentamen (DT) met gesloten vragen (weging 30%) en een
eindtentamen (T) met open vragen (weging 70%). Compensatie is mogelijk
(zie studiehandleiding voor beschrijving). Om de cursus succesvol te
kunnen afronden, dient de thuisopdracht te zijn ingeleverd.

Literatuur

1) Erik Schut en Marco Varkevisser, ‘Economie van de gezondheidszorg’,
vijfde herziende druk, 2014, Reed Business Education Amsterdam, ISBN13
9789035246928
of zesde (ongewijzigde) druk 2016, Reed Business Education Amsterdam,
ISBN13 9789036813136
(de vijfde herziende en zesde druk zijn identiek).
2) De overige literatuur wordt aangeboden via VU-links of wordt
opgenomen op Canvas.

Doelgroep

De cursus richt zich op premaster studenten Gezondheidswetenschappen van
de Vrije Universiteit Amsterdam.

Overige informatie

Docenten:
dr. A.H.E. Koolman, dr. F.R.M. Portrait (examinator), B.H. Salampessij
MSc (cursus coördinator).

Algemene informatie

Vakcode AP_1005
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator B.H. Salampessij MSc
Examinator dr. F.R.M. Portrait
Docenten B.H. Salampessij MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: