Methodologie en toegepaste biostatistiek I

2019-2020

Doel vak

Na afloop van deze cursus kent de student de belangrijkste begrippen uit
de Epidemiologie en Statistiek, begrijpt zij/hij hoe deze begrippen
onderling samenhangen en kan zij/hij deze kennis en begrip toepassen in
de context van een eenvoudige schets van een gezondheidswetenschappelijk
en evt biomedisch onderzoek. Daarnaast is de student in staat de
statistische software SPSS te gebruiken om nieuwe variabelen aan te
maken, een steekproef te kiezen en eenvoudige analyses uit te voeren.
Specifieke leerdoelen zijn als volgt. De student is in staat
• van de meest gebruikelijke studiedesigns in de epidemiologie voor- en
nadelen te benoemen in de context van een levenswetenschappelijk
voorbeeld;
• passende frequentie- en associatiematen te koppelen aan een gegeven
onderzoeksdesign, en deze te interpreteren;
• te beredeneren welke bronnen van vertekening mogelijk zijn, gegeven
een onderzoeksopzet, en in welke richting resultaten hierdoor mogelijk
vertekend zijn;
• de behandelde centrale begrippen uit de onderzoeksmethodologie
(validiteit, betrouwbaarheid, confounding, etc.) op de juiste wijze in
de onderzoekspraktijk te hanteren;
• gegevens te beschrijven in termen van locatie en spreiding en soort
verdeling;
• de theoretische achtergrond van statistisch toetsen en
betrouwbaarheidsintervallen uit te leggen;
• de juiste methode kiezen om een vraagstelling te beantwoorden:
t-toets, Chi-kwadraat toets, correlatie, lineaire regressie (OLS),
logistische regressie;
• de resultaten van uitgevoerde toetsen en berekende
betrouwbaarheidsintervallen juist te kunnen interpreteren.
• Met de gebruikte statistische software (SPSS)
o data te bewerken (hercoderen, steekproef kiezen)
o onderzoeksgegevens grafisch en door middel van een tabel te
beschrijven
o de behandelde statistische analyses uit te voeren.

Inhoud vak

Methodologie en Toegepaste Biostatistiek I vormt een introductie in de
onderzoeksmethodologie van de gezondheidswetenschappen. De nadruk ligt
hierbij op de epidemiologie (eerste deel van de cursus) en statistiek
(tweede deel van de cursus).
De stof wordt in hoorcolleges geïntroduceerd, zoveel mogelijk
geïllustreerd aan voorbeelden uit de onderzoekspraktijk. Vervolgens
wordt met de stof geoefend in werkgroepbijeenkomsten. In de werkgroepen
worden opdrachten uitgevoerd (deels m.b.v. statistische software: SPSS)
en besproken.

Onderwijsvorm

Wekelijks is er één dag (vrijdag) gereserveerd voor contactonderwijs,
waarop in de ochtend werkgroeponderwijs en in de middag hoorcolleges
worden verzorgd. Vanaf week 2 beginnen we ’s ochtends met een
responsiecollege (‘vragenuurtje’) over de stof van het hoorcollege uit
de voorafgaande week, gevolgd door de werkgroepen op basis van dezelfde
stof. In de middag volgt dan een hoorcollege over een volgend onderwerp.
De eerste cursusdag beginnen we met een werkgroep, waarin we in de
praktijk bestaande kennisproblemen gaan vertalen naar een uit te voeren
onderzoek en met het statistiekprogramma SPSS aan de slag gaan (graag
eigen laptop meebrengen).

In totaal gaat het (dus) om:
Hoorcolleges (7 x, in totaal 18 á 24 uur)
Werkgroepen (7 x, ca. 18 uur)
Responsiecolleges (7 x ca. 1 uur)
Zelfstudie SPSS (ca. 20 uur)
Zelfstudie (ca. 80 uur)

N.B. Het tentamen wordt op de dinsdag ná de laatste vrijdag met
contactonderwijs georganiseerd.

Toetsvorm

Tentaminering:
Digitaal tentamen bestaand uit
1) meerkeuzevragen en
2) SPSS toets: dataanalyse met behulp van SPSS.

De twee onderdelen (tentamen en SPSS toets) dienen voldoende te zijn
(5.5 of hoger) ten einde de cursus met een voldoende eindcijfer af te
kunnen sluiten. Voor het cijfer voor de cursus vindt weging van de
deelcijfers plaats naar rato van de begrootte tijd: het tentamen weegt
voor 80% mee, de SPSS-toets voor 20%.

Literatuur

L.M. Bouter, M.C.J.M. van Dongen, G.A. Zielhuis& M.P.A. Zeegers.
Leerboek Epidemiologie. Zevende herziene druk, 2016. Bohn Stafleu van
Loghum, Houten. ISBN-13: 9789036805612.

J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek, 4e druk, 2016.
Reed Business Education, Amsterdam. ISBN-13: 9789036815338.

Doelgroep

Deze cursus is verplicht voor pre-masterstudenten in de
gezondheidswetenschappen en maakt deel uit van de leerlijn Methodologie
& Toegepaste Biostatistiek.

Overige informatie

In de werkgroepen wordt er o.a. geoefend met statistische analyse van
bestaande gegevens. Dat betekent dat er van de studenten wordt verwacht
dat ze een laptop met daarop een werkende versie van SPSS (versie 25)
meenemen naar de werkgroepen. IBM SPSS Statistics is via surfspot te
verkrijgen voor 10 Euro.

Docent(en):
Dr. Maria Fleischmann

Afwijkende intekenprocedure

VUnet

Algemene informatie

Vakcode AP_470901
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.S. Fleischmann
Examinator dr. M.S. Fleischmann
Docenten drs. P. Vos
dr. L.D.J. Kuijper
dr. M.S. Fleischmann

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: