Voedingsleer en onderzoek

2019-2020

Doel vak

De algemene doelstelling van deze cursus is het verwerven van
basiskennis over voedingsleer en voedingsonderzoek.

Inhoud vak

Na afronding van de cursus Voedingsleer en Onderzoek ben je in staat:

1. Macronutriënten en micronutriënten te benoemen en de fysiologische
rol bij het ontstaan van ziekten uitleggen.
2. Methoden voor het meten van voedingsinneming, energiebehoefte en
lichaamssamenstelling te benoemen keuzes voor toepassing te
beargumenteren
3. In groepsverband op basis van wetenschappelijke literatuur en een
kritische analyse van de onderzoeksmethodiek een kritische beschouwing
te formuleren van beweringen over de relatie tussen voeding en
gezondheid/ziekte en deze helder te presenteren en vragen hierover te
beantwoorden
4. Een voedingsinterventie te ontwerpen op basis van vooraf gestelde
criteria, resultaten analyseren & kritisch beoordelen en
wetenschappelijk rapporteren

Onderwijsvorm

De cursus Voedingsleer en Onderzoek uit bestaat uit 168 studie-uren
(inclusief tentamen). Dit zijn ca. 39 contacturen (26 uur voor
hoorcolleges, 10 uur voor werkcolleges, en 3 uur voor
(inloop)spreekuren (hulp bij werkcolleges)), 127 zelfstudie-uren
–inclusief voorbereiding werkcolleges en tentamen– en 2 uur tentamen.

Toetsvorm

Het eindcijfer voor dit vak wordt bepaald door:
50%: Schriftelijk tentamen (géén open boek tentamen) met gesloten
(meerkeuze) vragen. De tentamenvragen zullen gaan over zowel de leerstof
van de hoorcolleges (de hoorcolleges zelf en eventuele aanvullende
literatuur op Canvas) als het boek (Rolfes, Pinna, Whitney) en de
werkcolleges. Voorbeelden van examenvragen komen op Canvas te staan.
pass: verslag klinimetrie (WC1)
20%: presentatie gezondheidsclaims (WC2)
30%: korte paper (WC3)

Alle afzonderlijke onderdelen van de cursus (dus ook het verslag
klinimetrie, het verslag voedselconsumptiemethoden en de presentatie)
dienen voldoende (≥5,5) te zijn om een voldoende eindcijfer te behalen
voor de cursus. Het is dus niet mogelijk een onvoldoende voor een
onderdeel te compenseren met een voldoende voor een ander deel.

Literatuur

Rolfes SR, Pinna K, Whitney E. Understanding Normal and Clinical
Nutrition. 11th edition.
(op Canvas wordt de leerstof per hoorcollege aangegeven)
Aanvullende literatuur wordt via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

Pre-Masterstudenten Gezondheidswetenschappen

Overige informatie

Contactpersonen: Hanneke Wijnhoven (hanneke.wijnhoven@vu.nl) en Ilse
Veldman (ilse.veldman@vu.nl).Docenten:
dr. H.A.H. Wijnhoven, prof J.C. Seidell, dr. ir. M.R. Olthof, prof.
dr.ir. M. Visser, I. Veldman MSc, prof. dr. ir. I.A. Brouwer, dr. ir. N.
Wierdsma, dr. E. Leistra, dr. M. Nicolaou, dr. A.M.M. Vaes, en anderen.

Aanbevolen voorkennis

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor studenten die het
Premastertraject volgen en door willen stromen naar een Master in de
gezondheidswetenschappen. Voor deze cursus wordt basiskennis van
fysiologie, epidemiologie en statistiek en academische en professionele
vaardigheden verondersteld.

Algemene informatie

Vakcode AP_470902
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. H.A.H. Wijnhoven
Examinator dr. H.A.H. Wijnhoven
Docenten dr. E. Leistra
dr. H.A.H. Wijnhoven
prof. dr. ir. J.C. Seidell
prof. dr. ir. M. Visser
dr. ir. M.R. Olthof
prof. dr. ir. I.A. Brouwer
L.E.M. Elstgeest MSc
I. Veldman MSc
dr. A.M.M. Vaes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: