Volksgezondheid in internationale context

2019-2020

Doel vak

Het centrale doel van deze cursus is om inzicht verkrijgen in de
wetenschappelijke
en maatschappelijke ontwikkeling van Internationale Volksgezondheid en
mondiale gezondheidszorg.
Meer specifiek wordt beoogd dat studenten aan het eind van de cursus:
- Inzicht hebben in verschillende aspecten van gezondheid en ziekte in
een globale context
- Inzicht hebben gezondheidssystemen, organisatie en beleid in een
ontwikkelingscontext.
- Inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen van
gezondheidszorg ten aanzien van ontwikkelingsvraagstukken.
- In staat zijn zelfstandig informatie over gezondheidsvraagstukken te
zoeken, te analyseren en hier op wetenschappelijk wijze schriftelijk en
mondeling verslag van te doen.
- In staat zijn tot kritische reflectie op gezondheidsvraagstukken
binnen en tussen landen en hier schriftelijk en mondeling verslag van te
doen.

Inhoud vak

In deze cursus krijg je inzicht in volksgezondheidsvraagstukken in
een globale context. De nadruk ligt hierbij op gezondheidsproblemen in
lage- en middeninkomenslanden en hoe verschillende landen en hun
gezondheidssystemen met deze problematiek omgaan. Eerst wordt de
algemene context en achtergrond van Internationale Volksgezondheid
besproken en de centrale rol van ziektelast en gezondheidssystemen.
Verder wordt ingegaan op een aantal belangrijke deelterreinen van de
gezondheidszorg zoals infectieziektes, reproductieve gezondheid,
geestelijke gezondheid en milieu/omgeving. Ook komen overkoepelende
kwesties zoals armoede, cultuur en globalisatie aan bod. De cursus sluit
af met recente trends op het gebied van internationale samenwerking. Dit
alles wordt op een
transdisciplinaire manier benaderd, waarbij inzichten uit verschillende
wetenschappelijke disciplines worden geïntegreerd en rekening wordt
gehouden met de belangen en relaties tussen verschillende actoren. In de
groepsopdracht breng je de theorie van de cursus in praktijk en zal de
samenhang van de verschillende subthema's op landen niveau duidelijk
worden. Je maakt hiervoor een portfolio van de volksgezondheid van een
specifiek land en geeft daarover een presentatie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en groepsopdracht
- Contacturen: 30 uur
- Zelfstudie: 65 uur
- Groepsopdracht: 60 uur

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (50%) en groepsopdracht (50%) bestaande uit een
portfolio (50% van het totaal) en een presentatie. De voertaal van de
opdracht is Engels. Beide aspecten moeten met een
voldoende worden afgerond.

Literatuur

- Cursusgids
- Handleiding groepsopdracht
- Boek: Global Health 101.R. Skolnik, 2011. Jones and Bartlett
Publishers.

Doelgroep

Studenten van de pre-master gezondheidswetenschappen met interesse in
internationale en mondiale volksgezondheid.

Overige informatie

Aanwezigheid bij de werkgroepen en presentaties is verplicht.

Afwijkende intekenprocedure

VUnet

Algemene informatie

Vakcode AP_470904
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator K. De Sabbata
Examinator drs. D.H.J. Lynch
Docenten dr. A.J. van der Ham
dr. D.R. Essink
prof. dr. P.R. Klatser
prof. dr. J.E.W. Broerse

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: