Infectieziekten

2019-2020

Doel vak

In de cursus wordt de invloed van verschillende infectieziekten op de
gezondheid van de mens bestudeerd vanuit een overwegend biologisch en
immunologisch perspectief.


Infectieziekten:
• Beschrijven van basisprincipes van de leer van infectieziekten
• Classificeren van pathogenen
• Benoemen en uitleggen van de verschillende stappen in het
infectieproces en bijbehorende virulentie factoren
• Beschrijven van de pathologie van enkele infectieziekten-gerelateerde
ziekten
• Beschrijven van transmissieroutes en aan de hand daarvan
preventiemethoden aangeven
• Beschrijven van levens-/replicatiecycli van besproken pathogenen
• Uitleggen hoe de verschillende besproken diagnostische technieken
werken en de voor- en nadelen kunnen aangeven van elke techniek
• Uitleggen hoe antimicrobiële middelen werk en hoe
resistentiemechanismen zijn ontwikkeld
• van enkele besproken antimicrobiële middelen kunnen uitleggen hoe deze
werken op moleculair niveau van enkele besproken pathogenen kunnen
uitleggen hoe het resistentiemechanisme werkt op moleculair niveau
• Beschrijven van de basisprincipes van de epidemiologie van
infectieziekten
• Toepassen van methoden van aanpak tijdens en/of na een uitbraak van
een
infectieziekte
• Bepalen welke instanties van belang zijn tijdens een uitbraak zowel op
nationaal als internationaal niveau
• de besproken grondbeginselen van het immuunsysteem beschrijven

Immunologie:
• Beschrijven van de basisconcepten in de aangeboren- en adaptieve
immuniteit
• Onderscheiden van de humorale en de cellulaire afweer
• Uitleggen welke cellen betrokken zijn bij de immunologische
bescherming na een infectie met een virus, bacterie en parasiet
• Uitleggen hoe het lymfoïde systeem (weefsels, organen) is ingeschakeld
in de specifieke afweer
• Uitleggen hoe tolerantie (eigen) en afweer (vreemd) wordt aangeleerd
in de immunologie

Werkgroep:
• Klinisch denken en beslissen aan de hand van een casus; stellen van
een differentiaaldiagnose
• Analyseren van een uitbraak van een infectieziekte
• Maken van een behandel- en preventieplan op basis van de gegeven casus
• Uitvoeren van een literatuurstudie waarbij de behandelde
immunologische- en biologische kennis van toepassing is
• Structureren, begrijpen en mondeling terugkoppelen van complexe
materie
• Zoeken op een efficiënte manier naar en beoordelen van
wetenschappelijke literatuur
• Refereren naar bronnen in Vancouver stijl
• Vastleggen van de verzamelde informatie op een compact
wetenschappelijke manier in verslagvorm

Inhoud vak

Belangrijke virale-, bacteriële- en parasitaire infecties zullen de
revue passeren en de nadruk zal liggen op o.a. classificatie,
virulentie(-factoren), pathogenese en de verschillende transmissieroutes
gepaard met de juiste uit te voeren diagnostische testen. Ook zullen
vraagstukken zoals (multi)antibiotica resistentie worden behandeld.

De student zal vertrouwd worden gemaakt met de verschillende
overlevingsstrategieën die pathogenen gebruiken om het immuunsysteem van
de gastheer te beïnvloeden. Een deel van de cursus zal dan ook bestaan
uit colleges die de immunologie van de mens behandelen.

Epidemiologische aspecten van infectieziekten worden behandeld; hoe zijn
transmissieroutes van invloed op de te kiezen preventiemaatregelen ter
bestrijding van infectieziekten en uitbraken en welke rol spelen
verschillende instanties hierbij op zowel nationaal als internationaal
niveau.

Onderwijsvorm

56 contacturen: 31 uur hoorcolleges, 21 uur werkgroepen, 4 uur
werkcollege. 100 uur
zelfstudie. Bijwonen van de werkgroepen en het werkcollege is verplicht.

Toetsvorm

Toetsing geschiedt aan de hand van werkgroepopdrachten en een
schriftelijk meerkeuze tentamen.
Het tentamencijfer kan met een 1 punt worden verhoogd indien alle
werkgroepopdrachten met een ‘excellent’ worden beoordeeld en voor het
tentamen minimaal een 5,5 is behaald (zonder afronding). Het eindcijfer
van de cursus wordt alleen vrijgegeven als aan alle verplichtingen is
voldaan: aanwezigheidsplicht werkgroepen en werkcollege, presentaties en
verslag zijn minimaal voldoende.

Literatuur

“Microbiology, a clinical approach" door A.Strelkauskas, A.Edwards,
B.Fahnert, G.Pryor, J.Strelkauskas. Uitgever: Garland Science, Taylor &
Francis Group, LLC. 2016. ISBN 978-0-8153-4513-8. 2e editie.

Doelgroep

Aanbevolen voor premasterstudenten Gezondheidswetenschappen die de
master Health Sciences, specialisatie Infectieziekten kiezen.

Overige informatie

De cursus wordt alleen in de huidige vorm gegeven als er minimaal 18
inschrijvingen zijn. Bij minder inschrijvingen zal meer gebruik worden
gemaakt van online (ipv 'live') colleges.

Aanbevolen voorkennis

Basiskennis scheikunde en biologie; met name celbiologie en genetica
(VWO niveau).
Studenten die niet beschikken over bovenstaande voorkennis wordt
aangeraden het boek "Cell Biology and Genetics". Starr C., Taggart
R.,Evers, C en Starr L. 12th edition, Brooks/Cole Cengage Learning.
ISBN: 9780495557982 te bestuderen.
In de cursus wordt dit boek als voorkennis verondersteld.

Algemene informatie

Vakcode AP_470905
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.R. van Dijk
Examinator dr. M.R. van Dijk
Docenten dr. M.R. van Dijk
dr. M.P. Bergman
G.S.A. Smit

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: