Methodologie en toegepaste biostatistiek II

2019-2020

Doel vak

Na afloop van de cursus is de student in staat met behulp van
statistische (regressie)technieken een antwoord te krijgen op
gezondheidswetenschappelijke vragen.
Na afloop van de cursus kan de student:
• de theoretische achtergrond bij de in de cursus behandelde
statistische technieken/modellen uitleggen;
• uit de behandelde statistische technieken de best passende kiezen,
gegeven een (al dan niet zelf geformuleerde) onderzoeksvraag, het
onderzoeksdesign en de gemeten variabelen;
• de in deze cursus behandelde onderzoekstechnieken toepassen, gebruik
makend van het statistische software programma SPSS;
• de resultaten van deze analyse(s) op juiste wijze kan interpreteren;
• een methoden- en resultatenparagraaf schrijven over de resultaten van
een (al dan niet zelfstandig uitgevoerde) analyse;
• kritisch reflecteren op sterke en zwakke punten in het
onderzoeksdesign, de methode en de resultaten van (inclusief het eigen)
wetenschappelijk onderzoek, gericht op validiteit van de conclusies van
het onderzoek.

Inhoud vak

De cursus is een vervolg op de cursus Methodologie en Toegepaste
Biostatistiek 1. In deze vervolgcursus wordt bestaande kennis
uitgebreid, waarbij met name aandacht is voor regressietechnieken. In de
cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
• t-toetsen, variantie-analyse en enkelvoudige lineaire regressieanalyse
• chi-kwadraattoetsen en logistische regressieanalyse
• multipele lineaire regressieanalyse
• multipele logistische regressieanalyse
• Kaplan Meier analyses en Cox-regressie-analyse
• associatie- en predictiemodellen.

In de cursus gaan studenten in duo’s een onderzoeksvraag formuleren en
een voorgegeven databestand analyseren met multiple regressietechnieken.
Dit mondt uit in een beknopt wetenschappelijk artikel, met een korte
inleiding, methoden- en resultatensectie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (ca. 15 uur)
Werkgroeponderwijs (ca. 18 uur)
Uitvoering opdracht (ca. 40 uur)
Responsiecolleges (ca. 7 uur)
Zelfstudie (ca. 80 uur)

Toetsvorm

1) Digitaal tentamen met
• open vragen en meerkeuzenvragen
• dataanalyse met SPSS en interpretatie van resultaten
2) Schrijven van een beknopt wetenschappelijk artikel in duo’s
Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten voor een
voldoende eindcijfer. De weging voor het eindcijfer is tentamen 75% en
het wetenschappelijke artikel 25%.

Vereiste voorkennis

Studenten dienen de cursus Methodologie en Toegepaste Biostatistiek 1
(PreMsc, AP_470901) gevolgd te hebben.

Literatuur

L.M. Bouter, M.C.J.M. van Dongen, G.A. Zielhuis& M.P.A. Zeegers.
Leerboek Epidemiologie. Zevende herziene druk, 2016. Bohn Stafleu van
Loghum, Houten. ISBN-13: 9789036805612.

J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek, 4e druk, 2016.
Reed Business Education, Amsterdam. ISBN-13: 9789036815338.

Doelgroep

Verplicht voor Premasterstudenten Gezondheidswetenschappen

Overige informatie

Docent(en):
dr. Maria Fleischmann

Algemene informatie

Vakcode AP_470907
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator T.M. Vaessen MSc
Examinator dr. M.S. Fleischmann
Docenten mr. N. Bal BSc
M. de Visser
F.V. Monsuur
T. van den Berg MSc
S.M. Kapika
drs. S.N. Chedammi
dr. T. Hoekstra
D.H. Brink-Kwakkel
dr. M.S. Fleischmann

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Overig, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: