Five O’Clock Neurosciences (Honours)

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen van de cursus: de student heeft kennis van en doet ervaring
op met
- grote theorieën over de werking van het brein
- het toetsen van theorieën aan wetenschappelijke realiteit
- het wetenschappelijk debat
- het houden van een betoog
Naast een breed inzicht in de werking van het brein worden in deze
cursus verschillende aspecten van wetenschappelijke theorievorming in de
neurowetenschappen uitgelicht. Het toetsen van theorieën aan
wetenschappelijke literatuur, het houden van een samenhangend mondeling
betoog over feit en fictie van geopperde theorieën, het leiden van en
deelnemen aan discussies daarover, en het schrijven van een essay bieden
oefening in basale academische vaardigheden. Deze cursus oefent
studenten in het denken buiten geëigende kaders, daagt studenten uit met
overkoepelende visies op ons brein en dwingt studenten stelling te nemen
ten aanzien van deze visies in mondelinge discussies en op papier.

Inhoud vak

Wat is bewustzijn? Hoe leren we iets? Bestaat vrije wil? Wie is er de
baas in mijn brein? Theorieën over deze vragen staan centraal in de
honourscursus Five O’Clock Neurosciences. Aan de hand van boeken van
beroemde neurowetenschappers en wetenschappelijke artikelen ontdekken de
studenten wat de laatste inzichten zijn in de werking van ons brein. Er
zal naar worden gestreefd het hele terrein van zenuwcel tot mensgedrag
te bespreken, en naast biomedische aspecten zullen ook elementen uit de
psychologie, de psychiatrie en de medische wetenschappen aan de orde
komen.
De boeken die besproken zullen worden en die door studenten zelf gekozen
worden, verschillen van het reguliere bacheloronderwijs en worden
geselecteerd omdat ze vanuit een meer beschouwelijke visie geschreven
zijn. Te denken valt daarbij aan ‘The error of Descartes’ van Antonio
Damasio, ‘Musicophilia’ van Oliver Sacks, ‘Synaptic Self’ van Joseph
Ledoux, en ‘Vrije wil bestaat niet’ van Victor Lamme. Deze literatuur
wordt aangevuld met artikelen uit vooraanstaande tijdschriften om een
weerslag te bieden van modern neurowetenschappelijk onderzoek dat
probeert te ontrafelen hoe processen op moleculair, cellulair of netwerk
niveau samenhangen met gedrag en het functioneren van de mens. Tijdens
de inhoudelijke discussies wordt nagegaan waar de wetenschappelijke
grenzen van theorieën over de werking van het brein liggen of
overschreden worden.

Onderwijsvorm

- Boek- en artikelpresentaties door studenten
- Discussiegroepen
- Zelfstudie
Vaardigheden en technieken die aan de orde komen:
- Analyseren van wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke teksten
- Houden van een betoog
- Deelname aan wetenschappelijk debat
Bijeenkomsten vinden plaats 1x per week tussen 17 en 19 uur.

Toetsvorm

- Presentatie (40%)
- Deelname aan discussies (pass/fail)
- Essay (60%)

Literatuur

- door student zelf te kiezen boek (wordt tijdens de 1e bijeenkomst
toegelicht)
- wetenschappelijke artikelen

Doelgroep

De doelgroep voor deze cursus bestaat uit tweede- en derdejaars
bachelorstudenten die geselecteerd zijn voor het VU honoursprogramma.

Overige informatie

Cursus wordt alleen in oneven jaren gegeven, en loopt van begin maart
t/m eind mei. Volgende editie zal in 2021 zijn.
Van studenten wordt een actieve deelname in mondelinge presentaties en
discussies verwacht.
Deze cursus biedt een uitstekende orientatie en voorbereiding op de VU
Master of Neurosciences
(https://masters.vu.nl/en/programmes/neurosciences/).

Aanbevolen voorkennis

Gezien het niveau van besprekingen is kennis van de levenswetenschappen
aan te bevelen, maar geen vereiste.

Algemene informatie

Vakcode A_HP003
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator prof. dr. H.D. Mansvelder
Examinator prof. dr. H.D. Mansvelder
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: