Analysetechnieken in de Sport

2019-2020

Doel vak

Studenten zijn in staat om meetgegevens van een grote verscheidenheid
aan testen en analysetechnieken (o. a. fysieke en sportpsychologische
testen, wedstrijdanalyses) die in de sportpraktijk gebruikt worden op
een wetenschappelijk verantwoorde wijze te interpreteren en op waarde
te schatten. De student dient daartoe:
- kennis te hebben van de verschillende soorten test- en
analysetechnieken die in de sportpraktijk worden gebruikt;
- aan te kunnen geven wat de verschillen zijn in gebruik en
interpretatie van test- en analysetechnieken voor zuiver
wetenschappelijke doeleinden enerzijds en de sportpraktijk anderzijds;
- inzicht te verwerven in de voorwaarden waaraan gebruik en
interpretatie van test- en analysetechnieken in de sportpraktijk moeten
voldoen;
- in staat te zijn op een wetenschappelijk verantwoorde wijze gegevens
van de test- en analysetechnieken te interpreteren.

Inhoud vak

In de cursus staat het interpreteren van meetgegevens van test- en
analysetechnieken uit de sportpraktijk centraal. Deze problematiek wordt
aan de hand van drie afzonderlijke modules uitgewerkt, te weten:
- Module 1: sportpsychologische testen;
- Module 2: wedstrijdanalyse;
- Module 3: fysieke testen.

In Module 1 staat het in kaart brengen van psychologische factoren
centraal. In de praktijk worden diverse methoden, veelal vragenlijsten,
gebruikt. De betrouwbaarheid en validiteit van deze methoden zijn
dikwijls niet
goed onderzocht en het is dus nodig voorzichtig om te gaan met de
testresultaten en de interpretatie van testresultaten. In deze module
worden verschillende
methoden behandeld en wordt ingegaan op de bruikbaarheid van deze
methoden in de praktijk en de sportwetenschappen.
In Module 2 staat `notational analysis' of wedstrijdanalyse centraal,
een techniek die in steeds grotere mate gebruikt wordt in de
sportpraktijk, maar ook in de sportwetenschappen. Bij wedstrijdanalyse
worden handelingen en/of gebeurtenissen van een wedstrijd
gekwantificeerd om factoren die de wedstrijdprestatie (beslissend)
bepalen te achterhalen. Het accent zal hierbij liggen op het verkrijgen
van inzicht in de toegevoegde waarde en de beperkingen van deze
analysetechnieken voor zowel de sportpraktijk als de sportwetenschappen.
In Module 3 wordt aan de hand van enkele fysieke testen zoals die worden
afgenomen in de sportpraktijk duidelijk gemaakt wat de mogelijkheden en
beperkingen van dergelijke praktijktesten zijn. Het accent wordt gelegd
op de waarde van dergelijke testen in de praktijk enerzijds en de
wetenschappelijke onderbouwing voor dergelijke testen anderzijds.

Onderwijsvorm

Het practicum (onderdeel van Module 3) is verplicht en dient in de
'loopzaal' van de afdeling Bewegingswetenschappen (B-633) te worden
uitgevoerd.

Studenten maken per module in vaste drietallen een verslag dat aan het
eind van elke module moet worden ingeleverd (‘tussentijdse toetsing’).
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Studenten zijn
geslaagd voor de cursus ‘Analysetechnieken in de sport’ als zij aan de
volgende voorwaarden voldoen:
- elk van de drie verslagen is met voldoende (cijfer zes of hoger)
beoordeeld;
- het schriftelijk tentamen is afgesloten met een cijfer zes of hoger.
Het gemiddelde cijfer van de drie moduleverslagen telt voor 1/3 mee voor
het eindcijfer; het cijfer voor het schriftelijk tentamen telt voor 2/3
mee voor het eindcijfer.

Verslagen die als onvoldoende worden beoordeeld, kunnen eenmalig worden
herkanst. In overleg met de docent wordt bepaald welke delen van de
verslagen verbeterd dienen te worden. Studenten komen alleen in
aanmerking voor een herkansing van een verslag als zij ook een eerste
versie van de verslag ter beoordeling hebben aangeboden.

Toetsvorm

Het tentamen bestaat uit open-eind vragen; de vragen hebben betrekking
op de stof die in de colleges is behandeld (powerpoint-presentaties), de
verplichte literatuur en de onderwerpen die in de moduleopdrachten aan
bod zijn gekomen.

Vereiste voorkennis

Basiskennis van de statistiek en van de (inspannings)fysiologie wordt
als
bekend verondersteld.

Literatuur

Module 1:
Brinkman, J. (2014). De vragenlijst. Een goed meetinstrument voor
toepasbaar onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff.
Artikelen via universiteitsbibliotheek.

Module 2:
Hughes M., & Franks, I.M. (2004). Notational analysis of sport: Systems
for better coaching and performance in sport (2nd edition). London:
Routledge. Hoofdstuk 1, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Dit boek is online
beschikbaar via de universiteitsbibliotheek.

McGarry, T., O'Donoghue, P., & Sampaio, J. (Red.). (2013). Routledge
handbook of sports performance analysis. London/New York: Routledge,
Taylor & Francis Group. Hieruit de ‘Introduction’ en Hoofdstuk 10, 11 en
12. Dit boek is online beschikbaar via de universiteitsbibliotheek.
Artikelen via universiteitsbibliotheek.

Module 3:
Syllabus
Artikelen via universiteitsbibliotheek.

Overige informatie

Het cijfer van het verslag voor Module 3 zal waarschijnlijk nog
niet bekend zijn op de dag dat het schriftelijk tentamen plaatsvindt.

Algemene informatie

Vakcode B_ANALYSTECH
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. J.R. Pijpers
Examinator dr. J.R. Pijpers
Docenten dr. J.R. Pijpers
dr. C.J. de Ruiter

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege