Klinische Vaardigheden PMT

2019-2020

Doel vak

Verwerven van klinische vaardigheden voor het verrichten van diverse
vormen van psychomotorische therapie vanuit een wetenschappelijke
grondhouding.

Inhoud vak

Tijdens deze cursus wordt de student getraind in vaardigheden die nodig
zijn voor de uitoefening van psychomotorische therapie, waarvoor tijdens
de eerste twee onderdelen van de minor het theoretisch fundament is
gelegd. Een terugkoppeling van de specifieke therapievormen naar de
theorie zal tijdens discussies daarover plaatsvinden. De studenten
zullen de verschillende therapeutische benaderingen aan den lijve
ervaren en deze op elkaar toepassen. Tevens zullen zij getraind worden
in begeleidende verbale interventietechnieken. Gast-docenten zullen
uitgenodigd worden om workshops te geven over methoden die zijn
toegespitst op specifieke patiëntgroepen. De trainingen en workshops
vinden plaats in accommodaties die geschikt zijn voor psychomotorische
therapie. De studenten nemen actief aan de trainingen deel en leren
zowel van hun eigen ervaringen als van die van hun medecursisten.
Daarbij krijgen zij zowel feedback van de docenten als van elkaar op hun
optreden en therapeutische interacties.

Toetsvorm

Aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten is verplicht en geldt als
voorwaarde om de cursus met een voldoende te kunnen afsluiten.
Na iedere trainingsbijeenkomst schrijft de student een rapportage. Aan
het einde van de cursus levert de student, conform het portfolio-
principe, zijn gebundelde rapportages bij de docent in. Deze stelt vast
of de student op basis van de feedback tijdens de cursus zijn
vaardigheden heeft verbeterd en blijk geeft van een adequate reflectie
op zijn leerproces. Voorts wordt de actieve participatie tijdens de
trainingen en workshops meegewogen en wordt bepaald hoe de geleerde
klinische vaardigheden tijdens rollenspelen in de praktijk worden
gebracht.
Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van het cijfer voor de
verslagen en het cijfer voor de klinische vaardigheden.

Literatuur

Literatuur behorende bij de cursus Theoretische Achtergronden
Psychomotorische Therapie. Naar verwachting zal dat het nieuw te
verschijnen Handbook Psychomotor Interventions (Uitgeverij Boom) zijn
als dit op tijd verschijnt.

Verder delen uit:
• Lange, J. de & Bosscher, R.J. (red). Psychomotorische therapie
in de praktijk Nijmegen: Cure & Care Publishers, 2005
• Lange, J. de (red). Een vak apart. Artikelen over
psychomotorische therapie. Utrecht: ‘t Web, 2005.
• Lange, J. de (red). Psychomotorische therapie. Lichaams- en
bewgingsgerichte interventies in de GGZ. Amsterdam: Boom.
• Emck, C., Hammink, M.N. & Bosscher, R.J.) (2007). PsyMot.
Psychomotorische diagnostiek en indicatiestelling voor kinderen van 6-12
jaar. Utrecht, ’t Web. ISBN 9789073218130 (ook rechtstreeks te bestellen
via www.hetweb.nl ).

Aanvullende literatuur wordt op Canvas geplaatst.

Overige informatie

Deze cursus vindt plaats op Sportcentrum Uilenstede. Het is een
intensieve kortdurende cursus waarin de student drie dagen per week
aanwezig moet kunnen zijn.
Deze cursus maak deel uit van de Minor Psychomotorische Therapie. De
cursus dient afgerond te zijn alvorens de student met de praktijkstage
PMT mag beginnen. De hier gebruikte literatuur wordt ook bij de
praktijkstage PMT gebruikt.

Algemene informatie

Vakcode B_KLINPMT
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. C. Emck
Examinator dr. C. Emck
Docenten dr. C. Emck

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Practicum