Neurowetenschappen

2019-2020

Doel vak

De student heeft na het volgen van de cursus kennis van, en inzicht in,
de bouw, werking en organisatie van het zenuwstelsel, in het bijzonder
van die delen die betrokken zijn bij het plannen en uitvoeren van
bewegingen. De student dient deze kennis en dit inzicht onder andere
te demonstreren bij het beantwoorden van essayvragen, waarin een gezonde
en valide argumentatie moet worden gegenereerd om een oplossing voor
relatief eenvoudige (nieuwe) problemen te vinden.

Inhoud vak

In de leerstof en hoorcolleges worden de bouw en de werking van het
zenuwstelsel op verschillende structurele en functionele
organisatieniveaus aan de orde gesteld. Onder meer komen de volgende
onderwerpen aan bod:
- microscopische bouw van zenuwcellen;
- signaaltransport binnen zenuwcellen;
- signaaltransport tussen zenuwcellen;
- signaalverwerking in netwerken van zenuwcellen;
- organisatie van het motorisch systeem;
- organisatie van het sensorisch systeem met speciale aandacht voor
de verwerking van somatosensorische, vestibulaire en visuele
informatie;
- sensomotorische integratie op het niveau van ruggenmerg,
hersenstam en cortex cerebri;
- rol van cerebellum en basale ganglia bij bewegingssturing;
- stoornissen in de motoriek als gevolg van stoornissen in de werking
van het zenuwstelsel.
Tijdens snijzaalpractica wordt de macroscopische anatomie van het
zenuwstelsel, het ventrikelsysteem en het bloedvatenstelsel
gedemonstreerd aan de hand van modellen en menselijke preparaten.

Onderwijsvorm

Totaal 168 uur, waarvan 34 uur hoorcollege, 10 uur practicum, 4 uur
werkcollege, 117 uur zelfstudie en 3 uur tentamen. In week 4 van de
cursus vindt een tentamen van het snijzaalpracticum plaats.

Toetsvorm

De leerstof die in de hoorcolleges aan de orde komt, wordt schriftelijk
getentamineerd, deels met kort-antwoordvragen, deels met essayvragen.
De snijzaalpractica worden afgerond met een practicumtentamen.
Indien voor het practicumtentamen een cijfer lager dan zes wordt
gehaald, moet dit onderdeel worden overgedaan.
Om organisatorische redenen mogen studenten die bij de eerste
gelegenheid voor het practicumtentmen een voldoende behaald hebben dit
tentamen niet bij de tweede gelegenheid in hetzelfde cursusjaar nogmaals
afleggen.
In de eindbeoordeling telt het cijfer van het schriftelijk tentamen voor
0.9 en dat van het practicumtentamen voor 0.1.
De student wordt geacht huiswerkopdrachten te maken en de antwoorden op
oefenvragen in te leveren. Succesvolle deelname hieraan geeft toegang
tot een tussentoets aan het einde van week 3 van de cursus. Als
deelname aan de tussentoets succesvol is hoeft de student een deel van
het schriftelijk tentamen niet te maken Dit voordeel vervalt na de
eerste tentamengelegenheid.
Details worden later bekendgemaakt.

Literatuur

Purves et al., Neuroscience, 6th Edition (Eds: Dale Purves, George J.
Augustine, David Fitzpatrick, William C. Hall,Anthony-Samuel LaMantia,
James O. McNamara and Leonard; E. White). USA. Sinauer Associates, 2019.

Overige informatie

Aanwezigheid tijdens snijzaalpractica is verplicht. Een student die door
bijzondere omstandigheden een practicumbijeenkomst niet kan bijwonen,
kan deze inhalen mits hij of zij voor aanvang van de bijeenkomst de
docent of het algemene secretariaat in kennis heeft
gesteld van de afwezigheid en de reden daarvoor. Tijdens de
snijzaalpractica is de student verplicht een witte jas en handschoenen
te dragen.

Afwijkende intekenprocedure

De indeling van practicumgroepen vindt plaats via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode B_NEURO
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M.F. Bobbert
Examinator dr. M.F. Bobbert
Docenten dr. M.F. Bobbert

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Bijeenkomst, Hoorcollege, Practicum*, Responsiecollege

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.