Simulatiemodellen van Skeletsystemen

2019-2020

Doel vak

De student heeft kennis van de basisconcepten van de mechanica van
onvervormbare lichamen in het platte vlak. De student heeft kennis van
methoden om differentiaalvergelijkingen te simuleren. De student is in
staat om de bewegingsvergelijkingen op te stellen voor (een deel van)
het menselijk lichaam, gemodelleerd als een stangenstelsel in het
platte vlak dat wordt aangedreven door spierkrachten en uitwendige
krachten. De student is in staat om het gedrag van dergelijke modellen
te simuleren, gebruikmakend van Matlab. De student is in staat om
eenvoudige vragen over het gedrag van het skeletsysteem te analyseren
met deze methoden.

Inhoud vak

Vragen over de relatie tussen structuur en functie van het spier-
skeletsysteem, en over de sturing van dat systeem, worden in veel
gevallen onderzocht op basis van een combinatie van experimenten en
modelvorming/simulatie. In deze cursus maken studenten kennis met
basismethoden voor het modelleren en simuleren van de mechanica van het
skeletsysteem. Deze methoden stellen de student in staat om te
berekenen hoe het systeem zal bewegen, gegeven de uitwendige krachten
en de actuator krachten.

Onderwijsvorm

Inleidende hoorcolleges over de dynamica van onvervormbare lichamen in
het platte vlak, individueel uitwerken van practicumopdrachten, deels
op papier, deels gebruikmakend van Matlab, miniproject.

Toetsvorm

Tussentoets, werkstuk en presentatie over miniproject,
computerpracticumverslagen; deelname aan het afsluitende miniproject is
alleen mogelijk indien aan de eisen voor de tussentoets (zie Canvas) is
voldaan.

Literatuur

Syllabus (interne publicatie).

Overige informatie

Het wordt dringend aanbevolen om deze cursus te combineren met cursus:
Dynamica van lineaire systemen.

Afwijkende intekenprocedure

De indeling van werkgroepen/(computer)practica/tutorgroepen etc. vindt plaats door de docent.

Algemene informatie

Vakcode B_SIMSKELET
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. A.J. van Soest
Examinator dr. A.J. van Soest
Docenten dr. A.J. van Soest

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Hoorcollege

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.