Theoretische achtergronden PMT

2019-2020

Doel vak

De student heeft kennis van de theoretische achtergronden van
Psychomotorische Therapie (PMT) en Movement and Body Oriented Therapies
en is in staat relevante theoretische modellen kritisch te beschouwen.
De student heeft kennis van wetenschappelijk onderzoek naar relevante
theoretische concepten en effecten van bewegings- en lichaamsgerichte
interventies en heeft inzicht in de wijze waarop dit onderzoek
meegewogen wordt bij de ontwikkeling van richtlijnen voor behandeling.
op het gebied van de PMT. De student heeft kennis van
behandelstrategieën ten behoeve van specifieke doelgroepen en heeft
inzicht in de relatie hiervan tot de behandelde theoretische modellen.

Inhoud vak

De student maakt kennis met de bewegingswetenschappelijke, medisch-
psychiatrische, (neuro)psychologische en sociaal-wetenschappelijke
achtergronden en onderbouwing van psychomotorische therapie.
Het belang van psychomotorische diagnostiek en psychomotorische
interventies bij psychiatrische en psychosociale problematiek wordt
besproken en kritisch geëvalueerd.
De betekenis van wetenschappelijk onderzoek voor theorievorming over en
profilering van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies in het
algemeen en PMT in het bijzonder binnen de Geestelijke Gezondheidszorg
en aanverwante werkterreinen komt tevens aan de orde.
Daarnaast maken gastdocenten de invulling van PMT bij specifieke
doelgroepen en probleemgebieden inzichtelijk.

Onderwijsvorm

Contacturen 31 (3 tentamen, 28 college)
Zelfstudie 137 uur
Interactieve hoorcolleges, opdrachten en beeldmateriaal.
Indien mogelijk/wenselijk wordt een hoorcollege vervangen door een
werkcollege.

Toetsvorm

Tentamen met open eind en essay vragen.

Literatuur

1. Psychomotor interventions for mental health. A body and movement
oriented approach
Redactie: Jan de Lange, Olivier Glas, Jooske van Busschbach, Claudia
Emck, Thomas Scheewe | Boom uitgevers Amsterdam. ISBN 9789024419326
(verschijnt najaar 2020)
2. Lijst met te downloaden artikelen.

Overige informatie

Deze cursus maakt deel uit van de Minor Psychomotorische Therapie.

Algemene informatie

Vakcode B_THEORIEPMT
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. C. Emck
Examinator dr. C. Emck
Docenten dr. C. Emck

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege