Wetenschapsgeschiedenis en -filosofie

2019-2020

Doel vak

Aan het eind van de cursus kan de student
- De bewegingswetenschappen in een breder (filosofisch en historisch)
perspectief plaatsen;
- Kritisch reflecteren op teksten;
- Algemene schrijfvaardigheden toepassen in een wetenschappelijk
verslag.
- Enkele dominante visies op de ontwikkeling van wetenschappelijke
kennis (logisch positivisme, Poppers kritisch rationalisme, Kuhns
paradigmatheorie, Bauers knowledge-filter) beschrijven en deze toepassen
op de bewegingswetenschappen;
- Argumentatieve vaardigheden toepassen in een debat en in schriftelijke
opdrachten;
- Een ethische casus beschouwen.

Inhoud vak

Wanneer je de achtergrond van een bewegingswetenschappelijk probleem of
vraagstuk beter begrijpt, dan kun je dat ook in een breder perspectief
plaatsen. De verschillende vakgebieden binnen de bewegingswetenschappen
roepen tal van filosofische vragen op, bijvoorbeeld over de vrije wil of
determinisme, over de manier waarop kennis wordt geproduceerd en over de
(on)afhankelijkheid en objectiviteit van de wetenshap. Ook de vraag naar
de samenhang tussen de verschillende vakgebieden in de
bewegingswetenschappen leidt tot vragen: hoe verhouden ze zich tot
elkaar? Zijn er verschuivingen te constateren in de loop van de tijd?
Ligt een geïntegreerde theorie over beweging in het verschiet, of is dat
niet wenselijk? In dit vak maak je kennis met wetenschapshistorische en
–filosofische aspecten van de bewegingswetenschappen.
In periode 4 krijg je inzicht in de ontwikkeling van enkele vakgebieden
van de bewegingswetenschappen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan
argumentatie, schrijfvaardigheden, werk je aan een wetenschappelijk
werkstuk en geef je een presentatie.
In periode 5 leer je de wetenschapsfilosofie kennen. Je maakt kennis met
de logisch positivisten, Poppers kritisch rationalisme en Kuhns
paradigmatheorie. Bovendien schrijf je een beschouwing over een ethische
casus én oefen je argumenteren in een debat. Bij dit vak wordt veel
aandacht besteed aan argumentatie en schrijfvaardigheden, omdat die van
groot belang zijn voor je vorming als wetenschapper. Er zijn diverse
schrijfopdrachten waardoor je je uitdrukkingsvaardigheden oefent. Je
krijgt daarop feedback van je medestudenten en van docenten.

Onderwijsvorm

-Hoorcolleges
-Werkcolleges in groepen van max. 20 studenten. Aanwezigheid is
verplicht; bij afwezigheid moet je een vervangende opdracht maken.
-Zelfstudie: lezen literatuur, maken opdrachten in tweetallen en -
individueel, voorbereiden dispuut.

Toetsvorm

Het eindcijfer bestaat uit verschillende onderdelen, die verdeeld zijn
over de periode 4 en 5. Je moet alle opdrachten hebben gemaakt. De
cijfers voor de opdrachten tellen als volgt mee voor het eindcijfer: -
Wetenschappelijk werkstuk: 40% - Presentatie: 10% - Ethische casus: 10%
- Presentatie argument in dispuut: 10% - Tentamen wetenschapsfilosofie:
30% Tevens dien je te hebben voldaan aan het onderdeel peer review bij
het wetenschappelijk werkstuk.

Literatuur

Boek: A.Halsema & E. Koster, Hoezo wetenschap? Korte inleiding
wetenschapsfilosofie bewegingswetenschappen. Amsterdam: VU-University
Press, 2012
Boek: Basisvaardigheden Academisch Schrijven (dat ook wordt gebruikt in
de cursus Academische Verkenningen).
- Teksten/artikelen uit de bewegingswetenschappen (worden via Canvas
bekend gemaakt)

Algemene informatie

Vakcode B_WETGSFIL
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. I.M. van Hilvoorde
Examinator dr. I.M. van Hilvoorde
Docenten dr. I.M. van Hilvoorde
drs. B.L. van Keeken

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: