Audit & Assurance I Instellingstoets

2019-2020

Doel vak

Het programma is enerzijds gebaseerd op de internationale regelgeving
voor auditing van het IFAC: de IAASB standaarden, die ook de basis zijn
voor de Nederlandse Controle- en Overige Standaarden. Anderzijds is het
programma gebaseerd op nationale regelgeving als Wet Toezicht
Accountantsorganisaties, Wet op het Accountantsberoep, Verordening
Accountantsorganisaties, Verordening Gedrags- en Beroepsregels voor
Accountants en dergelijke.
Je concentreert je daarbij niet alleen op de controle van de
jaarrekening, maar ook op andere vormen van assurance services, niet-
assurance opdrachten, kwaliteitshandhaving, besluitvormingsprocessen en
ethiek.

Inhoud vak

In het programma wordt ruim aandacht besteed aan de beheersing van
basisvaardigheden zoals moderne risicoanalyse en automatisering in en
van de controle. Het ontwikkelen van een professioneel-kritische houding
en het omgaan met vaktechnische en ethische dilemma’s is de rode draad
in ieder college. Dit is van groot belang voor de rol van de accountant
binnen corporate governance en bij het omgaan met fraude. De colleges
sluiten aan bij de actuele regelgeving zoals die bij Bestuurlijke
Informatieverzorging en Externe Verslaggeving aan de orde komt.

Onderwijsvorm

Onderwijsvorm: Hoor- en werkcolleges.

Toetsvorm

Drie toetsmomenten gedurende de cursus. Het gemiddelde van de resultaten
van de toetsmomenten bepaalt het eindcijfer. (december en juni)

Vereiste voorkennis

- De student is toelaatbaar tot de MSc A&C dan wel heeft reeds een MSc
opleiding voltooid.
- Aanvullende eis voor deelname aan het tentamen: De student heeft
voldaan aan de in het werkcollege opgelegde inlever- en
participatieverplichting en heeft de voorgeschreven E-Learnings gemaakt
en met een voldoende resultaat afgerond; de uitwerking hiervan wordt
jaarlijks nader
geregeld en schriftelijk medegedeeld.
- Studieadvies: Het verdient aanbeveling om de modules A&A 1 en A&A
2/A&A Landelijk in opeenvolgende semesters te volgen. De vereiste
voorkennis voor A&A 2 en A&A Landelijk is het behaald hebben van de
vakken Externe Verslaggeving, de Universitaire Toets Bestuurlijke
Informatieverzorging en de Landelijke Toets Bestuurlijke
Informatieverzorging. Het is derhalve verstandig eerst Externe
Verslaggeving en minimaal één van de vakken Bestuurlijke
Informatievoorziening te hebben gevolgd alvorens met A&A 1 te starten.

Literatuur

HRA-bundel (meest recente versie):
Hayes, Wallage en Gortemaker – Principles of Auditing, third edition
(2014):
Diverse readers welke aan het begin van de cursus bekend worden gemaakt.

Overige informatie

Tijdvakken van de colleges:
Met het vak A&A I kan zowel in het najaar als in het voorjaar
worden gestart, het vak wordt aangeboden in periode 1+2 en periode 4+5+
6.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_AA1
Studiepunten 7 EC
Periode P1+2, P4+5+6, P7
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator J.J. van Zutphen RA
Examinator prof. dr. P.W.A. Eimers RA
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep