Audit & Assurance Mondeling

2019-2020

Doel vak

Het programma is enerzijds gebaseerd op de internationale regelgeving
voor auditing van het IFAC: de IAASB standaarden, die ook de basis zijn
voor de Nederlandse Controle- en Overige Standaarden. Anderzijds is het
programma gebaseerd op nationale regelgeving als Wet Toezicht
Accountantsorganisaties, Wet op het Accountantsberoep, Verordening
Accountantsorganisaties, Verordening Gedrags- en Beroepsregels voor
Accountants en dergelijke.
Je concentreert je daarbij niet alleen op de controle van de
jaarrekening, maar ook op andere vormen van assurance services, niet-
assurance opdrachten, kwaliteitshandhaving, besluitvormingsprocessen en
ethiek.

Inhoud vak

In het programma wordt ruim aandacht besteed aan de beheersing van
basisvaardigheden zoals moderne risicoanalyse en automatisering in en
van de controle. Het ontwikkelen van een professioneel-kritische houding
en het omgaan met vaktechnische en ethische dilemma’s is de rode draad
in ieder college. Dit is van groot belang voor de rol van de accountant
binnen corporate governance en bij het omgaan met fraude. Het vak
sluit aan bij de actuele regelgeving zoals die bij Bestuurlijke
Informatieverzorging en Externe Verslaggeving aan de orde komt.

Toetsvorm

Mondeling tentamen in december en juli.

Vereiste voorkennis

-Voor deelname aan het vak gelden geen specifieke eisen. Voor deelname
aan het tentamen geldt de volgende aanvullende eis: De student heeft
deelgenomen aan het landelijk examen Audit & Assurance.
-Indien de student niet geslaagd is voor het mondelinge examen en naar
het oordeel van de examencommissie geen serieuze poging heeft gedaan om
te kunnen slagen voor het mondelinge tentamen, wordt de student niet
toegelaten tot het eerstvolgende mondelinge tentamen Audit & Assurance.
Deze termijn vervalt niet als de student in die periode slaagt voor het
schriftelijk gedeelte.

Literatuur

HRA-bundel (meest recente versie):
Hayes, Wallage en Gortemaker – Principles of Auditing, third edition
(2014):
Diverse readers welke aan het begin van de cursus bekend worden gemaakt.

Overige informatie

Studenten worden toegelaten tot het examen indien zij aan het tentamen
A&A Landelijk hebben deelgenomen. Het examen A&A Mondeling kan zowel in
periode 1+2 als 4+5+6 worden gedaan. Voor degenen die voor het tentamen
Bestuurlijke Informatieverzorging (december) slagen, start er in het
voorjaar een parallelcursus Audit & Assurance; deze studenten kunnen
aan het tentamen in juli deelnemen.

Afwijkende intekenprocedure

Voor het mondeling tentamen is het verplicht om naast de vakintekening via VUnet ook via een externe tool (Online Afspraken) een voorkeurstijdstip te kiezen. Een link naar deze tool zal op Canvas worden gepubliceerd en aan de hand van de doorgegeven tijdstippen zal een zo goed mogelijk passend rooster worden samengesteld. Voor het kiezen van het voorkeurstijdstip geldt dezelfde deadline als die voor de tentameninschrijving via VUnet (tot twee weken van tevoren).

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_AAM
Studiepunten 2 EC
Periode P2, P7
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator J.J. van Zutphen RA
Examinator prof. dr. P.W.A. Eimers RA
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.