Auditing

2019-2020

Doel vak

Het doel van deze introductie cursus is om meer te leren over
fundamentele elementen van financial auditing, vanuit zowel een
praktisch als theoretisch oogpunt.
Aandacht wordt besteed aan het doel van en de economische vraag naar
auditing. Ook wordt ingegaan op belangrijke elementen van het uitvoeren
van het controleproces. Verder wordt aandacht besteed aan de ethische
dreigingen waarmee de auditor wordt geconfronteerd. Ten slotte zullen
enige academische papers op het terrein van auditing worden besproken.
Na afronding van deze cursus kunnen studenten:
- uitleg geven over de economische en maatschappelijke rol van
financiële audits;
- toepasselijke regelgevings- en ethische voorschriften beschrijven;
- inzicht hebben in het uitvoeren van audits;
- de belangrijkste concepten van auditing, zoals redelijke zekerheid,
het auditrisicomodel en materialiteit beschrijven;
- de fasen van het auditproces onderkennen;
- reflecteren op ethische dilemma's die de student in zijn / haar
toekomstige rol als auditor tegenkomt;
- de essentie van een select aantal auditing papers kritisch kunnen
bespreken en reflecteren op de bevindingen.

Inhoud vak

Auditing omvat het toetsen van bewijsmateriaal aan overeengekomen normen
of criteria. De auditor heeft een belangrijke maatschappelijke functie
omdat gebruikers van financiële overzichten (bijvoorbeeld
aandeelhouders) en andere belanghebbenden zekerheid verlangen over de
betrouwbaarheid van de jaarrekening. Aandeelhouders gebruiken de
jaarrekening en de door de accountant afgegeven controleverklaring omdat
zij deze verklaringen gebruiken bij hun besluitvorming. Maar dat geldt
ook voor bijvoorbeeld aanbieders van schuldfinanciering, zoals banken,
die willen weten of de gepresenteerde liquiditeitsratio's juist zijn.
Het vak richt zich op de rol van de auditor in de samenleving en de
eisen die deze rol oplegt. Eerst wordt ingegaan op de vraag naar
auditing, waarbij wordt uitgegaan van de theoretische economische basis
van het beroep. Vervolgens wordt stil gestaan bij het auditproces, te
beginnen met de planningsfase, waarin de auditor inzicht in de klant en
zijn bedrijf verkrijgt en het zogenaamde auditplan ontwerpt. Uitgebreid
wordt ingegaan op het auditrisicomodel. De volgende controlefase die
wordt besproken, betreft het uitvoeren van de controlewerkzaamheden.
Auditors kunnen verschillende soorten controle-informatie verkrijgen
omtrent de beweringen (assertions) in de financiële overzichten die door
het management zijn opgesteld. Door controle-informatie te evalueren die
die tijdens de audit is vergaard, bepalen auditors uiteindelijk in de
afrondingsfase welke soort controleverklaring bij de jaarrekening kan
worden afgegeven.
Zoals gezegd wordt tijdens het vak de nodige aandacht besteed op ethisch
en professioneel gebied inclusief de rol en verantwoordelijkheden van de
auditor als het gaat om fraude.
Naast de meer praktijkgerichte inleiding tot het accountantsberoep en
controleproces, zal ook aandacht worden besteed aan onderzoek op het
gebied van auditing door het bestuderen van een selectie van
wetenschappelijke papers.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges of weblectures
Werkcolleges

Toetsvorm

1 of 2 tussentoetsen (meerkeuze)
Wekelijkse groepsopdrachten
Schriftelijk tentamen (open vragen)

Literatuur

- ‘Principles of Auditing’ by Rick Hayes, Hans Gortemaker, and Philip
Wallage, Pearson 3rd Edition.
- Wetenschappelijke papers (via Canvas).

Afwijkende intekenprocedure

Voor dit vak geldt een beperkte capaciteit, er kunnen maximaal 30 studenten deelnemen.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_AU
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator prof. dr. A.H. Gold
Examinator prof. dr. A.H. Gold
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep