Boekhouden

2019-2020

Doel vak

Studenten met basiskennis boekhouden, financial accounting en management
accounting (meer) vaardigheid aanleren om gegeven situaties/vraagstukken
op het gebied van financial accounting en management accounting te
vertalen naar hun administratieve verwerking (simpel gezegd: "leren
denken in journaalposten").

Inhoud vak

Onderwerpen die kunnen worden getentamineerd zijn onder meer
budgettering/verschillenanalyse, deelnemingen, consolidatie,
intercompany profit, fiscale winstbepaling/latenties, onderhanden
projecten en de jaarafsluiting.
Met ‘oefencases’ (zie Canvas) kan de student de theorie toepassen,
waarna de student aan de hand van een schema van uitwerking zijn/haar
uitwerking zelf kan beoordelen.
‘Behandelcases’ (die voortbouwen op de oefencases) worden in het
werkcollege behandeld.
Voor verdere oefening worden de zelftoetsen met standaarduitwerkingen
aanbevolen zoals opgenomen per hoofdstuk in de boeken Boekhouden
Geboekstaafd. Zie ook de website van de uitgever voor verder aanvullend
materiaal, waaronder toetsvragen
www.boekhoudengeboekstaafd1.noordhoff.nl.
Tentamens van voorgaande jaren zijn met de standaarduitwerkingen
gepubliceerd op Canvas.

Onderwijsvorm

De cursus boekhouden wordt tweemaal per collegejaar aangeboden, in
periode 1+2 als zelfstudie variant, in periode 4+5 in klassikale vorm.
Bij de zelfstudie variant worden geen hoor- of werkcolleges aangeboden,
de student bereidt het tentamen voor door middel van zelfstudie. Wel is
er gelegenheid tot vragen stellen waarvoor enkele bijeenkomsten zullen
worden ingepland. Bij de klassikale variant worden wel hoor‐ en
werkcolleges aangeboden. Het tentamen wordt in beide varianten
schriftelijk afgenomen.

Toetsvorm

Het vak boekhouden wordt getoetst door een schriftelijk tentamen.
Tijdens de cursus in periode 4+5 (zie rooster) bestaat de mogelijkheid
deel te nemen aan een tussentoets waarmee bonuspunten kunnen worden
behaald bovenop het aantal behaalde punten met het schriftelijk
tentamen.

Vereiste voorkennis

Keuzevak voor studenten die zich voorbereiden op accountancy traject.
Kan voortbouwen op basiskennis financial accounting / management
accounting uit eerste twee jaren plus verdiepingskennis financial
accounting derde jaar.

PGO deficiëntie (deeltijdopleiding): deficiëntievak voor studenten met
HBO-vooropleidingen anders dan BE en Accountancy, en voor WO-studenten
met niet-economische vooropleidingen.

Literatuur

De literatuur is gepubliceerd op Canvas.
De sheets die zijn gepubliceerd op Canvas vormen integraal onderdeel
van de te bestuderen stof.
Oefening is mogelijk door het maken van cases. Deze zijn gepubliceerd op
Canvas.

Doelgroep

Plaats in curriculum:
Schakeltraject instroom PGO (deeltijdopleiding): deficiëntievak voor
studenten met HBO-vooropleidingen anders dan BE en Accountancy, en voor
WO-studenten met niet-economische vooropleidingen.
Bereidt met name voor op Advanced Financial Reporting/Externe
Verslaggeving (waar studenten geacht worden bij complexe onderwerpen de
souplesse te hebben dit te vertalen naar journaalposten, alsmede zich
globaal moeten kunnen voorstellen welke administratieve problemen zich
kunnen voordoen om aan bepaalde verslaggevingseisen te voldoen). Maar
het vak is ook veronderstelde basiskennis voor BIV en Financial
Auditing.

Overige informatie

Op Canvas zijn bij ‘Contacts’ de contactpersonen vermeld.

Aanbevolen voorkennis

Basiskennis van het vak boekhouden wordt als bekend verondersteld. Dit
is het niveau van basiskennis financial accounting / management
accounting uit eerste twee jaren van de bachelor-opleiding plus
verdiepingskennis financial accounting uit het derde jaar.
Voor eventuele zelfstudie wordt literatuur aangeraden, zie Canvas.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_BH
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2, P4+5
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. J.G.I. van den Belt RA
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten E.J. Pieters RA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep