Bestuurlijke Informatieverzorging - Landelijk

2019-2020

Doel vak

Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens. Met
als doel het verstrekken van informatie aan het management voor het
besturen en beheersen van organisaties en het afleggen van
verantwoording daarover.

Inhoud vak

In de colleges wordt ingegaan op de theorie inzake grondslagen en
toepassingen van de betrouwbaarheidstypologie, general IT controls en
application controls, risicomanagement en de totstandkoming van
managementinformatie.Tevens wordt geoefend met het maken van
vraagstukken. Bij et bespreken van de cases en het mondeling tentamen
wordt tevens getraind op mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid.

Onderwijsvorm

Werkcollege, eventueel ook hoorcolleges.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (eindtoets) van 2 dagdelen (december en
juni)

Vereiste voorkennis

- De student is toelaatbaar tot de MSc A&C dan wel heeft reeds een MSc
opleiding voltooid.
- Aanvullende eis voor deelname aan het tentamen: De student heeft
voldaan aan de in het werkcollege opgelegde inlever- en
participatieverplichting; de uitwerking hiervan wordt jaarlijks nader
geregeld en schriftelijk medegedeeld.

Literatuur

- Leeuwen, O.C. van en Bergsma, J.B.T. (2014), Serie Bestuurlijke
informatieverzorging volgens Starreveld, Algemene Grondslagen, zesde
druk, of indien beschikbaar een actuelere editie;
- Leeuwen, O.C., van en Bergsma, J.B.T, (2017), Bestuurlijke
informatieverzorging, processen, 6e druk;
- Starreveld, R.W. en Leeuwen, O.C., van (2007), Bestuurlijke
Informatieverzorging, deel 2B, Toepassingen: typologie van de
bedrijfshuishoudingen, vijfde druk of recentere druk;
- ISACA (2012), COBIT, A Business Framework for the Governance and
Management of Enterprise IT (aan te schaffen via
http://www.isaca.org/COBIT/Pages/default.aspx);
- Artikelen uit het MAB en de Accountant in de categorie BIV van de
laatste twee jaren;
- op Canvas aangegeven of tijdens de colleges opgegeven aanvullende
literatuur.

Aanvullingen op de literatuurlijst worden op CANVAS gepubliceerd.

Overige informatie

Tijdvakken van de colleges: Met het vak BIV Landelijk kan zowel in
september als in maart worden gestart.

Voertaal: Nederlands. Maar een gedeelte van de literatuur kan
Engelstalig zijn.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_BIVL
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2, P4+5+6
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator J. Droogsma MSc
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege