Vak nog zonder naam

2019-2020

Doel vak

Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens. Met
als doel het verstrekken van informatie aan het management voor het
besturen en beheersen van
organisaties en het afleggen van verantwoording daarover.

Inhoud vak

Hiervoor wordt verwezen naar BIV UT (EPG_A_BIVU) en BIV Landelijk
(EPG_A_BIVL).

Onderwijsvorm

In de werkcolleges BIV UT (EPG_A_BIVU) en BIV Landelijk (EPG_A_BIVL)
wordt theorie behandeld ten behoeve van het mondeling tentamen.

Toetsvorm

Mondeling tentamen (twee mogelijkheden per collegejaar: december en
juli).

Vereiste voorkennis

- Voor deelname aan het vak gelden geen specifieke eisen. Voor deelname
aan het tentamen geldt de volgende aanvullende eis: De student heeft
deelgenomen aan zowel de Universitaire Toets als de Landelijke Toets.
- Indien de student niet geslaagd is voor het mondelinge tentamen en
naar het oordeel van de examencommissie geen serieuze poging heeft
gedaan om te kunnen slagen voor het mondelinge tentamen, wordt de
student niet toegelaten tot het eerstvolgende mondelinge tentamen
Bestuurlijke informatieverzorging.

Literatuur

- Van Leeuwen, O.C, en Bergsma, J.B.T. (2014), Serie Bestuurlijke
informatieverzorging volgens Starreveld, Algemene Grondslagen, zesde
druk, of indien beschikbaar een actuelere editie;
- Leeuwen, O.C. van en Bergsma, J.B.T, (2017), Bestuurlijke
informatieverzorging, processen, 6e druk;
- Starreveld, R.W. en Van Leeuwen, O.C (2007), Bestuurlijke
Informatieverzorging, deel 2B, Toepassingen: typologie van de
bedrijfshuishoudingen, vijfde druk of recentere druk;
- ISACA (2012), COBIT, A Business Framework for the Governance and
Management of Enterprise IT (aan te schaffen via
http://www.isaca.org/COBIT/Pages/default.aspx);
- Artikelen uit het MAB en de Accountant in de categorie BIV van de
laatste twee jaren;
- op Canvas aangegeven of tijdens de colleges opgegeven aanvullende
literatuur.

Aanvullingen op de literatuurlijst worden op CANVAS gepubliceerd.

Overige informatie

Voertaal: Nederlands. Een gedeelte van de literatuur kan Engelstalig
zijn.

Afwijkende intekenprocedure

Voor het mondeling tentamen is het verplicht om naast de vakintekening via VUnet ook via een externe tool (Online Afspraken) een voorkeurstijdstip te kiezen. Een link naar deze tool zal op Canvas worden gepubliceerd en aan de hand van de doorgegeven tijdstippen zal een zo goed mogelijk passend rooster worden samengesteld. Voor het kiezen van het voorkeurstijdstip geldt dezelfde deadline als die voor de tentameninschrijving via VUnet (tot twee weken van tevoren).

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_BIVM
Studiepunten 6 EC
Periode
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator J. Droogsma MSc
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.