Bestuurlijke Informatieverzorging - Universitaire Toets

2019-2020

Doel vak

Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens. Met
als doel het verstrekken van informatie aan het management voor het
besturen en beheersen van organisaties en het afleggen van
verantwoording daarover.

Inhoud vak

De colleges sluiten aan bij de meest recente ontwikkelingen. De theorie
wordt verder uitgediept met aandacht voor:
- besturing en beheersing van organisaties waarbij o.m. ingegaan wordt
op de COSO modellen (incl. ethiek, stijl van leiding geven en
beloningsstructuren);
- efficiency en effectiviteit van operationele processen;
- de relevantie en betrouwbaarheid van (management)informatie;
- compliance;
- ICT, gericht op de ondersteuning van de strategie en de governance
(COBIT 5), ingebouwd in de tactische en operationele processen en de
interne betrouwbaarheidsmaatregelen in de vorm van de general IT
controls en de application controls. Tevens wordt ingegaan op
onderwerpen zoals cloud computing, cyber security, privacy en big data,
data analyse, process mining en actualiteiten zoals blockchain, internet
of things and robotic accounting.
- het beheer van de bestuurlijke informatieverzorging in meer complexe
organisaties. Hierbij wordt ook ingegaan op verantwoordelijkheid en de
houding van het bestuur, de leiding of de directie van de organisatie en
van het audit committee. Hierbij wordt ook een link gelegd met de
Nederlandse Corporate Governance Code en de Three Lines of Defense.
Onderdeel van het vak is het doen van een klein onderzoek op ICAIS
gebied en het schrijven van een wetenschappelijke paper. Hier wordt
nadrukkelijk aandacht besteed aan onderzoeks- en analytische
vaardigheden.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en eventueel ook hoorcolleges.

Toetsvorm

Het universitair tentamen bestaat uit het uitwerken van een case (1
dagdeel), een literatuurtoets (indien hiervoor geen vrijstelling is
toegekend op basis van de gedurende het semester gemaakte
literatuurtoetsen) en het opstellen van een paper (januari en juli)

Vereiste voorkennis

- De student is toelaatbaar tot de MSc A&C dan wel heeft reeds een MSc
opleiding voltooid.
- Aanvullende eis voor deelname aan het tentamen: De student heeft
voldaan aan de in het werkcollege opgelegde inlever- en
participatieverplichting; de uitwerking hiervan wordt jaarlijks nader
geregeld en schriftelijk medegedeeld.

Literatuur

- Van Leeuwen, O.C, en Bergsma, J.B.T. (2014), Serie Bestuurlijke
informatieverzorging volgens Starreveld, Algemene Grondslagen, zesde
druk, of indien beschikbaar een actuelere editie;
- Leeuwen, O.C. van en Bergsma, J.B.T, (2017), Bestuurlijke
informatieverzorging, processen, 6e druk;
- Starreveld, R.W. en Van Leeuwen, O.C (2007), Bestuurlijke
Informatieverzorging, deel 2B, Toepassingen: typologie van de
bedrijfshuishoudingen, vijfde druk of recentere druk;
- ISACA (2012), COBIT, A Business Framework for the Governance and
Management of Enterprise IT (aan te schaffen via
http://www.isaca.org/COBIT/Pages/default.aspx);
- Artikelen uit het MAB en de Accountant in de categorie BIV van de
laatste twee jaren;
- op Canvas aangegeven of tijdens de colleges opgegeven aanvullende
literatuur.

Aanvullingen op de literatuurlijst worden op CANVAS gepubliceerd.

Overige informatie

Tijdvakken van de colleges: Met het universitaire programma van BIV kan
zowel in september als in maart worden gestart. Bij voldoende deelnemers
wordt het BIV UT programma ook aangeboden in de vorm van een
summercourse (colleges tentamen in augustus).

Voertaal: Nederlands.Een gedeelte van de literatuur is Engelstalig.
Indien uit deze boeken wordt gevraagd bij de literatuurtoetsen dan
kunnen deze vragen in het Engels worden gesteld.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_BIVU
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2, P4+5+6, P7
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator J. Droogsma MSc
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege