Belastingrecht 1

2019-2020

Doel vak

Voor accountants en controllers is kennis van het belastingrecht een
absolute must. Zij moeten namelijk de fiscale gevolgen van juridische
handelingen begrijpen en kunnen duiden. Dit klemt te meer nu het
bedrijfsleven steeds vaker in complexe juridische (concern)structuren is
georganiseerd, met alle fiscale gevolgen van dien.
Accountants dienenprimair de fiscale positie van een onderneming zoals
die zich vertaalt in balansposten te kunnen beoordelen. Daarnaast dienen
zij als intermediair te kunnen fungeren tussen opdrachtgevers
(ondernemingen en/of particulieren) en fiscale specialisten. Zij dienen
met andere woorden de fiscale problematiek te onderkennen. Dit wordt van
steeds meer belang nu het belastingrecht jaarlijks gecompliceerder wordt
en de fiscale gevolgen van allerlei beslissingen materieel een
voortdurend grotere rol spelen. Het internationaal en Europees
belastingrecht wint daarbij sterk aan betekenis. Waar nodig zal hieraan
dus ook aandacht worden besteed.
In dit vak ligt de nadruk op het verwerven van kennis en inzicht met
betrekking tot het formele elastingrecht zoals dat is verwoord in de AWB
en de AWR, de invorderingswet, de loonbelasting en de omzetbelasting.
Als gevolg van de gewijzigde CEA-normen wordt met ingang van dit
studiejaar ook de overdrachtsbelasting in het curriculum opgenomen.

Daarnaast moet de student zich de hoofdzaken van het positieve
belastingrecht met betrekking tot de fiscale winstbepaling eigen maken,
zoals dat is vastgelegd in de inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting. Tevens dient men inzicht te verwerven in de
onderlinge samenhang van de verschillende belastingen.

Inhoud vak

In de colleges wordt de stof uit het voorgeschreven studieboek
verduidelijkt. Voorts dient men de basiskennis te verdiepen door deze
toe te passen op aan de praktijk ontleende cases, zodat men later in de
praktijk fiscale aspecten kan onderkennen. Aan het begin van de cursus
wordt een gespecificeerd studieprogramma beschikbaar gesteld.

Onderwijsvorm

In het eerste semester is sprake van een zelfstudie module, met de
mogelijkheid gedurende een tweetal responsiecolleges vragen over de stof
te stellen. In het tweede semester wordt een volledige collegecyclus
gegeven.
De colleges worden gedurende zes weken gegeven op de vrijdagmiddag en
bestaat dus uit zes dagdelen. Ieder college bestaat uit een theoretisch
gedeelte (hoorcollege) en een praktisch gedeelte (toepassing in
praktijkcases). De cursus is zo opgebouwd dat de moeilijkheidsgraad
toeneemt, onder andere door een toenemende complexiteit in de cases.
Voorbereiding van de colleges en de cases door studenten is cruciaal.
Actieve participatie is hierdoor pas echt mogelijk, waarmee de
slagingskans voor het tentamen wordt vergroot.

Toetsvorm

Er wordt een schriftelijk tentamen afgenomen met open vragen over de
theorie en over toepassing van die theorie aan de hand van
gestructureerde cases. Tentamens worden te allen tijde afgenomen op
basis van actuele stand van de wetgeving.

Literatuur

- Stevens L.G.M. en De Smit, R.C. Elementair belastingrecht voor
economen en bedrijfsjuristen editie 2019/2020, Kluwer, Deventer,
(beoogde verschijningsdatum augustus 2019)
- Kopie sheets en casuïstiek (Canvas)
- Wetboek (pocket belastingwetten 2019 (periode 1) danwel 2020 (periode
4) van Kluwer, Vermande of SDU)

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_BR1
Studiepunten 6 EC
Periode P1, P4
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. M.A. Wiebes
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten drs. M.A. Wiebes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege