Externe Verslaggeving

2019-2020

Doel vak

De kennis van studenten betreffende (inter)nationale institutionele
kaders en verslaggevingvoorschriften verdiepen. Daarnaast studenten
leren opgestelde jaarrekeningen en bestuursverslagen kritisch te
beoordelen vanuit bestaande verslaggevingvoorschriften. Studenten bewust
maken van de rol van de accountant in (ethische aspecten van)
verslaggeving¬kwesties en het belang van communicatie daarover.

Inhoud vak

De jaarrekening wordt besproken, met onderwerpen zoals impairment,
business combinations, financiële instrumenten, pensioenen en share-
based payments. Effectieve toepassing van verslaggevingvoorschriften
wordt getraind door middel van cases. Hierbij wordt aandacht besteed aan
probleemherkenning en -analyse, communicatie, ethiek en de rol van de
accountant bij verslaggevingvraagstukken. De raakvlakken vanuit
Bestuurlijke Informatieverzorging en Audit & Assurance worden behandeld,
bijvoorbeeld verslaggeving over corporate governance en over internal
control in het bestuursverslag, alsmede integrated reporting. De
actualiteiten met betrekking tot de Externe Verslaggeving in zowel
nationale als internationale regelgeving worden op de voet gevolgd.
Daarnaast maakt de student kennis met de verslaggeving van organisaties
met een specifiek karakter, zoals financiële instellingen, not for
profit organisaties en overheidsorganisaties.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, discussiecolleges (onder meer door middel
van groepsopdrachten, presentaties en discussie), alsmede e-
learningcolleges.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen in januari en juni/juli.

Vereiste voorkennis

o De student is toelaatbaar tot de MSc A&C dan wel heeft reeds een
MSc opleiding voltooid.
o Aanvullende eisen voor deelname aan het tentamen:
De student heeft voldaan aan de in het werkcollege opgelegde inlever- en
participatieverplichting en aan de participatieverplichting voor de
hoorcolleges; de uitwerking hiervan wordt jaarlijks nader geregeld en
schriftelijk medegedeeld.

Literatuur

o Ministerie van Justitie, Titel 9 Boek 2 BW
o IASB, IFRS Standards, rode bundel (driedelig), editie 2019
(issued at 1 January 2019) (set of three volumes sold together as one
set)
o Raad voor de Jaarverslaggeving, Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, editie 2019 (verschijnt naar verwachting in september
2019)
o EY, IFRS: A comparison with Dutch laws and regulation, 2018 of
een recentere editie (https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-ifrs-
a-comparison-with-dutch-laws-and-regulations-2018/$FILE/Comparison%
202018.pdf)
o Monitoring Commissie Corporate Governance Code, De Nederlandse
corporate governance code (met name de aanbevelingen inzake externe
verslaggeving bestuderen), december 2016 (ca. 10 pagina’s, met name
preambule, naleving van de Code, hoofdstuk 1 ‘Lange termijn
waardecreatie’ principes 1.1, 1.2 en 1.4 en hoofdstuk 2 ‘Effectief
bestuur en toezicht’ principes 2.1-2.3, 2.5 en 2.7)
(www.commissiecorporategovernance.nl)
o International Integrated Reporting Council (IIRC), International
Integrating Reporting Framework, December 2013
(http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/)
o Ministerie van Justitie, Wet Toezicht Financiële Verslaggeving
(excl. Memorie van Toelichting), 28 september 2006 (8 pagina’s)
o KPMG, Jaarboek Externe Verslaggeving 2017/2018, 2017 of recenter,
dan wel een vergelijkbaar, recent handboek over NL GAAP van een ander
Big four-kantoor
o Reader (elektronisch) Externe Verslaggeving 2019/2020
o Hoofdlijnen van artikelen die in 2018 en 2019 zijn verschenen in
het MAB, inclusief Het jaar verslagen, met betrekking tot Externe
Verslaggeving
o E-learningcolleges en tijdens de colleges behandeld
studiemateriaal (sheets e.d. uit de digitale leeromgeving Canvas)

Aanbevolen voorkennis

Advanced Financial Reporting en Boekhouden.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_EXV
Studiepunten 10 EC
Periode P1+2, P4+5+6
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator prof. dr. A.J. Brouwer RA
Examinator prof. dr. mr. F. van der Wel
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege