Financiering

2019-2020

Doel vak

Doel van het vak:
Het kunnen oplossen van investerings- en financieringsvraagstukken
vanuit verschillende invalshoeken.
Beoogd wordt het cijfermatig en bedrijfseconomisch inzicht in een
onderneming en de bedrijfsprocessen te vergroten en vertrouwd te maken
met de theorie van de ondernemingsfinanciering.

De leerdoelen zijn:
1. Grondige kennis van en inzicht hebben in de ondernemingsfinanciering
en de samenhang met andere deelgebieden binnen het domein van de
bedrijfswetenschappen.
2. Het ontwikkelen van een multidisciplinaire denkwijze.
3. Het vergroten van het financieel-economisch inzicht in ondernemingen,
vanuit zowel bancair als ondernemingsperspectief;
4. Het verkrijgen van kennis en vaardigheden op financieel-economisch
gebied, als voorbereiding op een toekomstige beroepsuitoefening.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak):
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties
verworven: Het ingevoerd zijn in de theorie van de
ondernemingsfinanciering en in de wijze waarop deze theorie in de
praktijk wordt toegepast.

Inhoud vak

Financiering betekent het aanwenden en aantrekken van vermogen op zo
efficiënt mogelijke wijze. Een belangrijke afweging daarbij is die
tussen risico en rendement. Zo wordt ondermeer gekeken naar
investeringsselectiemethoden: hoe bepaalt het management van een
onderneming of een door haar beoogde investering financieel
aantrekkelijk is? Hoe worden de relevante kasstromen van een dergelijke
investering berekend? Hoe gaat de onderneming om met de inschattingen
van onzekerheid?
Werkkapitaalbeheer is ook een belangrijke activiteit in een onderneming.
Wat voor debiteurenbeleid kan de onderneming het beste voeren en wat is
de optimale voorraadomvang? Ook Financial planning is een belangrijk
onderdeel van corporate finance. Hoeveel financiering is nodig om de
groei en investeringsplannen van de onderneming te kunnen laten
plaatsvinden? Wat is de gewenste omvang van het eigen vermogen en
hoeveel bedragen de vermogenskosten van de onderneming. Wat is de
onderneming waard? Onderwerpen die allemaal te maken hebben met de
optimale financiering van een onderneming.

Onderwijsvorm

Dit vak wordt tweemaal per jaar aangeboden, eenmaal als zelfstudie
variant en eenmaal in een klassikale variant met hoorcolleges.

Vereiste voorbereiding door studenten: de studiestof dient vooraf te
worden doorgenomen.

Toetsvorm

Toetsvorm(en):
Schriftelijk examen na afloop van de cyclus

Examenstof:
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld
is tijdens de hoorcolleges.

Vereiste voorkennis

Voor deelname aan het vak worden geen ingangseisen gesteld.

Literatuur

Boek:
Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, Jordan, Fundamentals of Corporate
Finance: 1st European Edition, Mc. Graw ISBN 9780077131364

Aanbevolen studiemateriaal:
Geen

Aanbevolen voorkennis

Voor deelname aan het vak worden geen ingangseisen gesteld.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_FIN
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2, P5+6
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator prof. drs. L. Keuleneer
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten prof. drs. L. Keuleneer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege