Integrated Audit Practice

2019-2020

Doel vak

Het vak is primair gericht op de toetsing van de kerncompetenties
(kennis, vaardigheden, houding) en de geïntegreerde toepassing van de
kennis die is opgedaan tijdens de kernvakken op concrete, uit de
praktijk afkomstige vraagstukken waarmee de accountant wordt
geconfronteerd. Omdat IAP vakgebied overstijgend is, is IAP
gepositioneerd aan het einde van de theoretische opleiding (zie ook
‘vereiste voorkennis’).

Inhoud vak

In een praktijkcasus zal de student in een groepje (4-7 studenten) een
offertepresentatie voor de controle van een bestaand bedrijf maken.
Hierbij wordt expliciet gevraagd om vanuit de rol van extern accountant
oplossingen te bedenken voor enkele specifieke problemen waar dit
bedrijf mee te maken heeft. Voor de beantwoording van deze vraagstukken
dient de kennis van de verschillende kernvakken te worden geïntegreerd.
Daarnaast zal de student worden uitgedaagd om te komen tot innovatieve
oplossingen. Deze oplossingen moeten worden verweven in de
offertepresentatie. Deze offertepresentatie moeten de studenten
presenteren voor de audit committee van het bedrijf.

Onderwijsvorm

Een meerdaagse sessie (kick-off bijeenkomst, tussentijdse individuele
opdracht en drie collegedagen) waarbij gebruik wordt gemaakt van
meervoudige en interactieve werkvormen: voorstudie, tussentijdse studie,
uitwerken groepsopdrachten (teamwork) en presentaties/interviews.

Onderwijsvorm:
Werkcolleges, individuele opdracht, interactieve groepsopdracht en
presentatie/discussievormen.

Toetsvorm

Het eindcijfer wordt opgebouwd uit een individuele opdracht (30 punten)
en een groepsopdracht (70 punten). De groepsopdracht bestaat uit vier
onderdelen, waarvan het laatste onderdeel (d) individueel bepaald is. De
eerste drie onderdelen (a t/m c) zijn een groepsscore. De opbouw van de
score van de groepsopdracht is als volgt:

a. Inhoud van de presentatie (incl. uitwerking van problemen) 40 punten
b. Opzet van de offertepresentatie (leesbaarheid, etc.) 10 punten
c. Het geven van de offertepresentatie (de presentatie en de mate waarin
wordt ingegaan op de vragen, de interactie) 20 punten
d. Individuele afslag van maximaal -25% (van 70 punten) of opslag van
maximaal +25% (van 70 punten) op het subtotaal op basis van:
i. Zelfevaluatie door de groep (mate waarin groepsleden hebben
bijgedragen aan het totaal).
ii. Individuele evaluatie door leden van het audit committee tijdens de
offertepresentatie.

Het aantal te behalen punten met de groepsopdracht is (inclusief de
eventuele opslag) maximaal 70. De som van de behaalde punten met uit de
individuele opdracht en met de groepsopdracht (gedeeld door 10) is het
eindcijfer voor het vak. Bovenstaande opbouw van de score van de
groepsopdracht betekent dat de individuele leden van de groep
verschillende scores kunnen krijgen voor dezelfde groepsopdracht (indien
bijvoorbeeld hij/zij zich onttrekt aan de opdracht en niet presteert bij
het geven van de presentatie of zich juist positief onderscheidt zonder
dat dit ten koste van de andere groepsleden gaat).

Vereiste voorkennis

De volgende vereisten gelden voor deelname aan het vak IAP. Aan deze
vereisten moet zijn voldaan bij aanvang van het eerste college dat wordt
gehouden op de vrijdag ná het tentamen A&A-Landelijk (het gaat hier dus
niet om de kick-off bijeenkomst IAP die eerder wordt gehouden). De
vereisten zijn als volgt:
1. De student is geslaagd voor de Universitaire Toets Bestuurlijke
Informatieverzorging en de Landelijke Toets Bestuurlijke
Informatieverzorging.
2. De student is geslaagd voor Externe verslaggeving.
3. De student moet het programma Audit & Assurance I hebben gevolgd
en minimaal een 5 hebben behaald voor de Instellingstoets.
4. De student heeft de masterscriptie met tenminste een voldoende
beoordeling afgesloten en heeft alle of op één na alle mastervakken
behaald.
5. De student dient te hebben deelgenomen aan het landelijk tentamen
A&A II (Landelijk). De student moet dus ook hebben voldaan aan alle
eisen om deel te mogen nemen aan het tentamen A&A Landelijk.

Literatuur

Alle literatuur die is voorgeschreven voor de drie kernvakgebieden (EV,
BIV, FA). Voor het volgen van IAP hoeft geen aanvullende literatuur
te worden aangeschaft.

Overige informatie

Op de eerste vrijdag van de periode 6 wordt een korte kick-off
bijeenkomst gehouden waarin een uitleg wordt gegeven over het vak. In
deze bijeenkomst wordt ook vermeld wat de individuele opdracht behelst
en wanneer deze moet worden ingediend. De deadline ligt voorafgaand aan
het eerste inhoudelijke college. Het eerste college start op de vrijdag
ná het tentamen A&A-Landelijk. De proposal presentatie is op de vrijdag
twee weken na het eerste college. De tussenliggende vrijdag zal worden
besteed aan het interviewen van functionarissen van de onderneming en
verkrijgen van meer informatie ten behoeve van de proposal, het werken
aan de inhoud van de proposal en presentatie alsmede aan
presentatietechnieken.

Het vak heeft derhalve drie collegedagen en vereist dat in de
tussenliggende dagen in teamverband intensief wordt gewerkt via
zelfstudie en het uitwerken en voorbereiden van de offertepresentatie.
De verwachte tijdsbesteding voor de individuele casus (tussen het kick-
off college en het eerste inhoudelijke college) is circa 24 uur. De
verwachte tijdsbesteding van de groepscasus in de twee weken tussen het
eerste inhoudelijke college en het geven van de presentatie is ruim 50
uur. Houd hier derhalve rekening mee bij het intekenen voor andere
vakken en (her)tentamens voor jou van toepassing is.

Aanbevolen voorkennis

Niet van toepassing.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_IAP
Studiepunten 3 EC
Periode P2+3, P6
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. A.S. Bosch RA
Examinator prof. dr. A.J. Brouwer RA
Docenten drs. A.S. Bosch RA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep