Inleiding Recht

2019-2020

Doel vak

Het doel van de module inleiding recht is om de deelnemers kennis te
laten maken met het Nederlandse en Europese recht en meer inzicht te
geven in de juridische achtergronden van de (rechts)handelingen die zij
dagelijks verrichten in hun functie.
Centraal in het vermogensrecht staat enerzijds het goederenrecht,
waaronder de zekerheidsrechten als pand en hypotheek. Deze laatste twee
geven een grotere zekerheid aan een crediteur ten opzichte van zijn
(vordering op zijn) debiteur. Voor het handelsverkeer zijn deze
zekerheidsrechten van grote praktische betekenis. Anderzijds wordt
aandacht geschonken aan het verbintenissenrecht: hoe ontstaan rechten en
verplichtingen van mensen ten opzichte van elkaar. Dat kan zijn uit
hoofde van vrijwillig aangegane overeenkomsten (met koop/verkoop als
belangrijkste vorm). Maar ook door onvrijwillige aansprakelijkheid op
grond van onrechtmatige daden (als oneerlijke concurrentie,
productaansprakelijkheid, etc.). De lakmoesproef van het vermogensrecht
wordt gevormd door het faillissementsrecht. Daar blijkt hoe sterk de
positie van iemand met een vermogensrecht (als bijvoorbeeld een
vordering) ten opzichte van zijn failliet is als deze zijn
verplichtingen jegens hem niet kan nakomen. Zonder een goed geregeld
faillissements- en vermogensrecht is een goede en structurele
economische ontwikkeling ondenkbaar.
Aan de hand van aan de praktijk ontleende voorbeelden wordt tevens
aangegeven op welke manieren juridische constructies kunnen worden
aangewend om uitvoering te geven aan het financiële beleid van de
onderneming. Dit tegen de achtergrond van een gestaag toenemende
regelgeving in Nederland en een steeds groter mater van
internationalisering van het bedrijfsleven.

Onderwijsvorm

De colleges worden gedurende vier weken gegeven op de vrijdagochtend
gegeven en bestaat dus uit vier dagdelen. Het eerste college is een
algemene inleiding in het recht. De daaropvolgende twee colleges
betreffen het vermogensrecht en zijn zo ingericht dat er naast het
hoorcollege ook klassikaal cases worden behandeld. Het laatste college
gaat over bedrijfsfinanciering, zekerheden en insolventie. Tijdens alle
colleges wordt van de deelnemer een actieve participatie verwacht en dat
zij van te voren de opgegeven literatuur hebben bestudeerd. Voor een
totaaloverzicht is een schema aan het einde van de studiewijzer
opgenomen.

Toetsvorm

Er wordt een schriftelijk tentamen afgenomen. Tijdens deze eindtoets
dient gebruik te worden gemaakt van het Burgerlijk Wetboek.
Het tentamen bestaat enerzijds uit een aantal stellingen waarvan de
juistheid of onjuistheid met juridische argumenten dient te worden
onderbouwd. Veelal door verwijzing naar een bepaald wetsartikel en/of
arrest.
Anderzijds dient een aantal cases met concrete vragen te worden
beantwoord (op dezelfde wijze als hiervoor genoemd). De data van de
tentamens worden via het VU-rooster bekend gemaakt.

Literatuur

- Hoofdlijnen Nederlands Recht, Prof. Mr. C.J. Loonstra, 12e druk,
Noordhoff uitgevers.
- Burgerlijk Wetboek (pocket Wetteksten 2017-2018, Kluwer
- Aanvullende literatuur via Canvas
- Slides van de vier hoorcolleges
NB
Een oefententamen met summiere uitwerking wordt op Canvas beschikbaar
gesteld.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_IR
Studiepunten 4 EC
Periode P6
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator mr. P.G. Vertin
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten prof. mr. J.B. Huizink
mr. P.G. Vertin

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege