Management & Organisatie

2019-2020

Doel vak

Het Deficiëntievak Management & Organisatie behandelt de eindtermen
Strategie, Leiderschap en Organisatie (SLO) voor de oriëntatie
‘Assurance’. Deze zijn er met name op gericht de beginnend
beroepsbeoefenaar in staat te stellen om situaties te onderkennen waarin
strategie, leiderschap of de organisatie van een onderneming zodanige
tekortkomingen bevat, dat het risico bestaat dat de
ondernemingsdoelstellingen niet worden gerealiseerd.

Inhoud vak

Na het volgen van dit vak moet de student in staat zijn om dergelijke
tekortkomingen te signaleren, te rapporteren aan bestuur en
toezichthoudend orgaan en te adviseren over nodige aanpassingen in het
beleid van de organisatie. Hierbij wordt als eerste aandacht besteed aan
de strategie en omgeving van de organisatie. Ook het vraagstuk of het
ontwerp en de uitvoering van de interne en externe organisatie van de
onderneming effectief en efficiënt zijn, wordt behandeld. Daarnaast
wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de motivatie en ontwikkeling
van de medewerkers, de persoonlijkheid van bestuurders, de stijl van
leidinggeven en besluitvorming met het oog op de aard en cultuur van de
onderneming. Tenslotte wordt in het kader van de oriëntatie ‘Assurance’
nadrukkelijk ingegaan op het onderkennen van bedrijfsrisico’s.

Onderwijsvorm

De cursus Management & Organisatie wordt aangeboden als
zelfstudievariant. Er kunnen videocolleges worden gevolgd en er is
eenmaal per periode een Interactief introductiecollege.

Toetsvorm

Het vak Management & Organisatie wordt getoetst door een schriftelijk
tentamen. Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, 35 kennisvragen
en 5 vragen over een case.

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de collegesheets en
hetgeen behandeld is tijdens de videocolleges.

Literatuur

Jones, G.R., & George, J.M. (2017). Contemporary Management (10e druk).
New York: McGraw-Hill

De sheets die zijn gepubliceerd op Canvas vormen integraal onderdeel van
de te bestuderen stof.

Doelgroep

Plaats in curriculum:
Schakeltraject instroom PGO (deeltijdopleiding): deficiëntievak voor
studenten met HBO-vooropleidingen waarin geen Management & Organisatie
aan de orde is gekomen, en voor WO-studenten met niet-economische
vooropleidingen.

Overige informatie

Op Canvas zijn bij "Contacts" de contactpersonen vermeld.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_MOR
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2, P4
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. H.R. van Marlen
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten drs. H.R. van Marlen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege